ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

ประวัติผศดร.จักรพรรณ

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล                  ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ

๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑             

๒. ตำแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ               ปรัชญา / พระพุทธศาสนา

๔. สังกัด-สถานที่                    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๕.ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.(Philosophy) ๒๕๔๑ University of Madras, India
M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University, India

ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘

Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University, India

ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
อภิปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสนากับปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาอิสระทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๖.๒ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
๖๐๓ ๓๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๐๓ ๓๑๕ สุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘๐๒ ๓๑๙ สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

           ๗.๑ งานวิจัย

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๕๖).

พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘)

           การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด (๒๕๕๙)

การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

          

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๖๐) กำลังดำเนินการ.

ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น.ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

           ๗.๒ งานวิจัยร่วม

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด (๒๕๕๙)

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ดร.อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ,ดร., นายธีร์ดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙).

           บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๗.๓ บทความทางวิชาการ

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งล้อม”

ตีพิมพ์และนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ ๑๒ ฉบับที่๒๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์”

ตีพิมพ์ในโครงการปรระชุมวิชาการการนำเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).“การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรีบ้านขอนแดงตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย”

ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”

         ตีพิมพ์ในวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhramahaDaosiamVachirapanyo, Asst.Prof.Dr., 2,Lt,Dr.Vasant Srisaa, PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket, PunyaSunanta. (2560). “The intellectual development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation center ofProbannontan temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen Province

           NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

๗.๓ บทความวิจัยร่วม

ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙)

กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙.

 

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ดร.อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ,ดร., นายธีร์ดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙).

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙.

 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด (๒๕๖๐).

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น.ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/Lt.Dr.VasantSrisaard, PhramahaJaroonKittipanno, PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017).

The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of People in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

2/Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan, Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., Mr.SawatHadpagdee(2017).

Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving Drug Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

๗.๓ หนังสือ/ตำรา

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตร์แห่งภูมิปัญญามนุษย์.วิทยาลัยสงฆ์เลย:สำนักพิมพ์สยาม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น

 

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล                  ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ              

๒. ตำแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ               ปรัชญา / พระพุทธศาสนา

๔. สังกัด-สถานที่                    หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา

วิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๕.ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พธ.บ.(ปรัชญา) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.(Philosophy) ๒๕๔๑ University of Madras
M.A. (Pali& Buddhist Studies) ๒๕๔๔ Banaras Hindu University
Ph.D.(Philosophy) ๒๕๔๖ Magadh University

 

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

๖.๑ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
อภิปรัชญาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การวิเคราะห์เชิงปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สัมมนาปรัชญาจีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

         

๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

           ๗.๑ งานวิจัย

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๕๖).

พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่นและวิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต (๒๕๕๘)

           การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีบ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด (๒๕๕๙)

การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๖๐) กำลังดำเนินการ.

ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาปัญญาของสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดขอนแก่น.ทุนวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

           ๗.๒ งานวิจัยร่วม

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด (๒๕๕๙)

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ดร.อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ,ดร., นายธีร์ดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙).

           บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๗.๓ บทความทางวิชาการ

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ(๒๕๕๖).“พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาสิ่งล้อม”

ตีพิมพ์และนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ปีที่ ๑๒ ฉบับที่๒๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ (๒๕๕๘).“การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์”

ตีพิมพ์ในโครงการปรระชุมวิชาการการนำเสนอผลวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ผศ.ดร., พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต,(๒๕๕๘).“การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า : กรณีศึกษากลุ่มสตรีบ้านขอนแดงตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย”

ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ เรื่อง “พุทธบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มจร.วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙.

 

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาดาวสยาม วชิรญาโณ, ผศ.ดร., ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสะอาด, (๒๕๕๙)“การพัฒนาปัญญาตามแนวพุทธจริยศาสตร์ของสำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”

         ตีพิมพ์ในวารสารธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙, สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

 

Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhramahaDaosiamVachirapanyo, Asst.Prof.Dr., 2,Lt,Dr.Vasant Srisaa, PhramahaJaroonKittipanyo, Dr., Asst.Prof.ChumpholPanket, PhairatPanket, PunyaSunanta. (2560). “The intellectual development in the way ofBuddhist ethics of theMeditation center ofProbannontan temple, Naimuang Sub-District,Muang District, KhonKaen Province

           NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

๗.๓ บทความวิจัยร่วม

ผศ.ดร.จรัส ลีกา, พระมหาปพนกตสาโร, พระวันดี กนฺตวีโร, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด, ทศพร พรหมเทศ, ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ดียา (๒๕๕๙)

กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙.

 

ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีศรีสะอาด, ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ดร.อุบลรัตน์ แสวงผล, พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ,ดร., นายธีร์ดนัย กัปโป, นายสวาท ฮาดภักดี, นายทรงพล โชติกเวชกุล(๒๕๕๙).

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙.

 

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ดร., ผศ.ดร.จรัส ลีกา, ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, ร.ต.วสันต์ ศรีสะอาด (๒๕๖๐).

รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธในจังหวัดขอนแก่น.ตีพิมพ์ในวารสารการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๔ เรื่อง “พุทธนวัตถกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย” วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

 

Asst.Prof.Dr.JarasLeeka, PhraWandeePavase, PhramahaPaponKatasaro, Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan, 2/Lt.Dr.VasantSrisaard, PhramahaJaroonKittipanno, PhramahaBanjongSirijantho, TossapornPromtes(2017).

The conservative Processes of Bailan Scriptures with the Participation of People in KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

2/Lt.Dr.vasantSrisaard, Asst.Prof.Dr.JarasLeeka,Asst.Prof.Dr.Suvintongpan, Asst.Prof.Dr.ChakkapanWongpornpavan,PhramahaJaroonKittipanno, Dr., Dr.TanachaiManipikhai, PhramahaDoasiamVajirapanno, Asst.Prof.Dr., Mr.SawatHadpagdee(2017).

Roles of Sub-district Administrative Organization in Preventing and Solving Drug Addiction Youth: A Case Study of Kungthanasan Sub-District Administrative Organization, Phuvieng District, KhonKaen Province.NIC The 4 th National and the 2nd International Conference 2017, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, KhonKaen Campus

 

๗.๓ หนังสือ/ตำรา

ผศ.ดร.จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ.(๒๕๕๕). ปรัชญา : ศาสตร์แห่งภูมิปัญญามนุษย์.วิทยาลัยสงฆ์เลย:สำนักพิมพ์สยาม.