ผศ.ดร.จรัส ลีกา

ประวัติ-ผศ.ดร.จรัส-ลีกา

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาปรัชญา วิทยาเขตขอนแก่น

๑. ชื่อ/ฉายา/สกุล                        ผศ.ดร.จรัส  ลีกา

                                      ๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕

๒. ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๓. สาขาที่เชี่ยวชาญ                     ปรัชญา/ศาสนา

๔. สังกัด-สถานที่                        หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๕.ประวัติการศึกษา

             คุณวุฒิ  ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พุทธศาสตรบัณฑิต(พธ.บ.,ศาสนา) ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
M.A.  (Indian Philosophy) ๒๕๓๘ University of Madras, India

ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓

Ph.D. (Philosophy) ๒๕๔๙ Magadh  University, India

ใบเทียบวุฒิเลขที่ศธ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔

๖.ภาระงานในความรับผิดชอบ(ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

๖.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย
๑. ๑๐๔ ๔๑๔ สัมมนาปัญหาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ๑๐๔ ๓๒๖ จริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ๑๐๔ ๓๐๙ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๖.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย
๑. ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ๖.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก

ที่                             วิชา             มหาวิทยาลัย
๑. ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. ๘๐๒ ๑๐๑ สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. ๖๐๐ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. ๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๗.ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

           ๗.๑ งานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖)

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๗,แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๒๕๕๗)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗)

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.

ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๕๙    แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปีที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๙)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกาและคณะ.(๒๕๕๘)

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าประชาสรรค์ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น.๒๕๕๙ ปีที่ตีพิมพ์  :๒๕๕๙(๒๐๑๖)         แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC ๒๐๑๖  The ๓rd National and The  ๑st  International  Conferences  ๒๐๑๖ “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  sustainable  society”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙)    กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ปี ๕๙ MCU RS ๖๑๐๗๕๙๑๑๙,ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ฐานTCI ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของบ้าน วัด โรงเรียนในการจัดการปัญหายาเสพติดแนวพุทธของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(The model and process to create strength of villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  ccording  to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ปี ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC ๒๐๑๖  The ๔rd National and The  ๒st  International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand”

๗.๒ บทความวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กและเยาวชนเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๗ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑(มี.ค. – มิ.ย.๕๗)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่าบ้านหนองกุงธนสาร ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. ปีที่ตีพิมพ์ :๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ :วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม  ปีที่ ๒  ฉบับที่ ๑ (มกราคม –  มิถุนายน ๒๕๕๙)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) Guidline  on  Participating  Development  of  the  Local  Governmental  Organization  for  the  Community  Forest  Preservation : A  case  study  of  Wat  Pa  Pachasan  Hnong  Songhong  District, Khon  Kaen  Province.

ปีที่ตีพิมพ์  :๒๕๕๙(๒๐๑๖)  แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC ๒๐๑๖  The ๓rd National and The ๑st  International  Conferences  ๒๐๑๖ “Integration  of  Buddhism  with  research  to  develop  a  sustainable  society”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) กระบวนการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น,(The Conservative processes of Bailan Scriptures Participation of people in Khonkean Province) ทุนสนับสนุน วช.ปี ๕๙ ปีที่ตีพิมพ์ : พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แหล่งที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓ ฉบับพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๖๐) The model and process to create strength of villages – monasteries – schools  on  the  problems – Addictive Drug  tackling, A  ccording  to  Buddhism  in  the Northeastern Region) ทุนสนับสนุน วช. ปี ๖๐ สัญญาเขที่ว.๐๘๕/๒๕๖๐ MCU RS ๖๑๐๗๖๐๐๘๕, ปีที่ตีพิมพ์ : ๒๕๖๐(๒๐๑๗)แหล่งที่ตีพิมพ์ : NIC ๒๐๑๖  The ๔rd National and The  ๒st  International  Conferences  ๒๐๑๗ “Buddhist  Innovation for  developing  Thailand”

๗.๓ หนังสือ/ตำรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๙).ตรรกศาสตร์เบื้องต้น.วิทยาเขตขอนแก่น : สำนักพิมพ์เอมมี่ก๊อบปี้ปริ้นท์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๗) ประวัติการศึกษาไทย. ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๕) ปรัชญาอินเดีย.ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) หน้าปรัชญาอินเดียร่วมสมัย.ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๗) หน้าจิตวิทยาผู้สูงอายุ.ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๘) หน้าการพัฒนาแบบยั่งยืน.ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๔๖) การเมือการปกครองของไทย.ขอนแก่นการพิมพ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จรัส  ลีกา.(๒๕๕๖) การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ.ขอนแก่นการพิมพ์.

 

๘. กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตวิทยาลัย– มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย