คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

committee