Monthly Archives: November, 2017

ประชาสัมพันธ์ ma_philo_admid60
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ *******************      ตามที่บัณฑิตศึกษา…

ประชาสัมพันธ์ list_name60
0

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา    ๒๕๖๐ ***************    ด้วยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…