โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

                      โครงสร้างหลักสูตร เป็นแบบ แผน ก แบบ ก (๒) และแผน ข โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนี้

 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก (๒)/หน่วยกิต แผน ข /หน่วยกิต
๑.หมวดวิชาบังคับ
๒.หมวดวิชาเอก ๑๒ ๑๒
๓.หมวดวิชาเลือก ๑๒
๔.ไม่นับหน่วยกิต (๑๒) (๑๒)
๕.วิทยานิพนธ์ ๑๒
๖.สารนิพนธ์
รวมทั้งสิ้น ๓๙ ๓๙

รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้

๑.   เลข ๓ ตัวแรก  =  ตัวที่ ๑ แสดงคณะ  ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา

๒.   เลข ๓ ตัวหลัง =  ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา

๓.  หน่วยกิตประจำวิชาหมายถึงตัวเลขซึ่งแสดงจำนวนหน่วยกิตและปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ เช่น ๓ (๓-๐-๖) หมายถึง ๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยบรรยาย ๓ ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ การปฏิบัติ ๐ ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ และการศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์

 

๓.๑.๔  แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (๒)

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

๖๐๐ ๑๐๑          พระไตรปิฎกวิเคราะห์

๖๐๐ ๑๐๒          พุทธปรัชญา

๖๐๐ ๑๐๔          พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ 

วิชาเอก

๖๐๒ ๑๐๖          พระพุทธศาสนาเถรวาท

 

(๓)

 

รวม                 ๙

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

๖๐๒ ๒๐๓          ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา

๖๐๐ ๒๐๕          กรรมฐาน

วิชาเอก

๖๐๒ ๒๐๘          ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๐๒ ๓๐๒         การใช้ภาษาบาลี ๑

วิชาเลือก

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ รายวิชา

 

(๓)

 

(๓)

รวม

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาเอก

๖๐๒ ๓๐๗          พระพุทธศาสนามหายาน

๖๐๒ ๓๐๙          สัมมนาพระพุทธศาสนา

๑๐๒ ๓๐๖         การใช้ภาษาบาลี ๒

 

วิชาเลือก

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ รายวิชา

 

(๓)

 

 

รวม
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

           ๔ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

๖๐๐ ๔๐๑  สัมมนาวิทยานิพนธ์

วิชาบังคับ

๖๐๒ ๔๐๐  วิทยานิพนธ์

 

 

(๓) (๓-๐-๖)

 

๑๒

 

รวม ๑๒

         

          แผนการศึกษา แผน ข

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

๖๐๐ ๑๐๑          พระไตรปิฎกวิเคราะห์

๖๐๐ ๑๐๒          พุทธปรัชญา

๖๐๐ ๑๐๔          พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ

 

วิชาเอก

๖๐๒ ๑๐๖          พระพุทธศาสนาเถรวาท

 

(๓)

 

รวม                ๙

 

ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

๖๐๒ ๒๐๓          ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา

๖๐๐ ๒๐๕          กรรมฐาน

วิชาเอก

๖๐๒ ๒๐๘          ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๑๐๒ ๓๐๒         การใช้ภาษาบาลี ๑

วิชาเลือก

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ รายวิชา

 

(๓)

 

(๓)

รวม
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

     ๓ วิชาเอก

๖๐๒ ๓๐๗          พระพุทธศาสนามหายาน

๖๐๒ ๓๐๙          สัมมนาพระพุทธศาสนา

๑๐๒ ๓๐๖          การใช้ภาษาบาลี ๒

วิชาเลือก

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ รายวิชา

 

(๓)

 

 

รวม
ภาคเรียน รหัสวิชา/รายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

           ๔ บังคับไม่นับหน่วยกิต

๖๐๐ ๔๐๑          สัมมนาวิทยานิพนธ์

วิชาเลือก

เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๒ รายวิชา

วิชาบังคับ

๖๐๐ ๒๐๐ สารนิพนธ์

 

 

(๓)

 

 

 

รวม ๑๒