การบริหารจัดการหลักสูตร

  การบริหารจัดการหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ได้ตกลงและมีความร่วมมือกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  โดยเชิญคณาจารย์มาบรรยาย  เชิญเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตลอดจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตร่วมกัน เช่น  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑  ปรัชญาของหลักสูตร

เรียนรู้และเข้าใจพุทธศาสน์รอบด้าน บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จิตใจสาธารณ์  ประสานประโยชน์ตนและคนอื่น

๑.๒ ความสำคัญของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์  คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ และประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

๑.๓  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.๓.๑ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจพระไตรปิฎกและคัมภีร์พระพุทธศาสนาอื่นอย่างละเอียดลึกซึ้งทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม

๑.๓.๒ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์  ตัดสินใจในการศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางพระพุทธศาสนา

๑.๓.๓ เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีศรัทธาพร้อมอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา  สามารถประยุกต์พุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม และประสานประโยชน์ตนและคนอื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม

 

 ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
๑. จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. กำหนด และสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕) –       พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

–       ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

–  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

–  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

๒. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะสงฆ์ –       ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการขององค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะสงฆ์

–       นำแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร

–       ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างอย่างสม่ำเสมอ

–     รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของหลักสูตร

–     รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย –       อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี

–       สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

–       ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และงานวิจัยไปใช้จริงเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและคณะสงฆ์

–     รายชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่เข้ารับการอบรม

–     ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร

–     รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ

–     จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและความบรรลุผลสำเร็จ

–     ใบรับรองวิชาชีพ (กรณีมีการส่งเข้าอบรม)

 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร

๑. ระบบการจัดการศึกษา
      ๑.๑ ระบบ

๑.๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

บัณฑิตวิทยาลัย อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาค มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยกำหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาภาคฤดูร้อนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๘  และข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย

๑.๑.๒ นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ๑ รายวิชาต่อไปนี้

๑) ๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา  หรือ

๒) ๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม  หรือ

๓) ๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

๑.๑.๓ นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องทำสารนิพนธ์เพื่อสอบวัดคุณสมบัติ ๑  เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชา ๓ วิชา วิชาใดวิชาหนึ่ง ในข้อ ๑.๑.๒

๑.๑.๔  นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่กำหนดให้สอบวัดคุณสมบัติ เพื่อขอสอบสารนิพนธ์ พร้อมความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ส่วนระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

๑.๑.๔ นิสิตแบบ ๒.๑  ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (LIMCU) หรือสถาบันภาษาอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเลือกสอบภาษาต่างประเทศอีก ๑ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส นิสิตชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สามารถเลือกสอบภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศได้

๑.๑.๕ นิสิตแบบ ๒.๑  ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีสิทธิเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่ออนุมัติลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์

๑.๑.๖ ระบบการศึกษาในเรื่องอื่นๆ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม

      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

บัณฑิตวิทยาลัย อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข เอกสารแยกเล่ม)

      ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

๑.๓.๑ รายวิชาที่กำหนดให้นิสิตฟังการบรรยายสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และศึกษานอกเวลาอีกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๒ รายวิชาที่นิสิตใช้เวลาปฏิบัติการ อภิปราย หรือสัมมนาสัปดาห์ละ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาศึกษานอกเวลาแล้ว นิสิตใช้เวลาไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ ใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาใช้โดยอนุโลม

๒. การดำเนินการหลักสูตร  
        ๒.๑ วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

แบ่งเป็นภาคการศึกษา  ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑    มิถุนายน – กันยายน

ภาคการศึกษาที่ ๒    ตุลาคม – มีนาคม

ภาคฤดูร้อน            เมษายน – พฤษภาคม

       ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๒.๒.๑ นิสิตแบบ ๒.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๒.๒ ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จาก ระบบ ๔ แต้ม ยกเว้นผู้มีประสบการณ์ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ

๒.๒.๓  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้ และ

๒.๒.๔  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

               วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้ มีรายละเอียด เนื้อหาครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

๒. รายชื่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ตอบรับแล้ว

๓. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๕.ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๖. วิธีดำเนินการวิจัย

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘. โครงสร้างวิทยานิพนธ์ (สารบัญชั่วคราว)

๙. บรรณานุกรมและเชิงอรรถ

๑๐. ประวัติผู้วิจัย

๒) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวัดความรู้ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

๓) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาโครงร่างวิทยานิพนธ์และความรู้ความสามารถด้านอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

๔) ผู้สอบเข้าได้ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเข้ารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

    ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า และ ๒.๔ กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิต

 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า กลยุทธ์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา  
– ขาดความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา – ส่งเสริมให้คณาจารย์แต่ละวิชา บูรณาการความรู้ด้านพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีและการวิจัย เข้าในรายวิชาที่รับผิดชอบ

– จัดโครงการคลินิกวิทยานิพนธ์  โดยการจัดอบรมพิเศษเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยและการจัดทำเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา

– จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาเพิ่มเติม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้

 
– ขาดทักษะการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
– ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
– ขาดทักษะการใช้ภาษาบาลี  
– ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและ พระพุทธศาสนา  
– ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ และโครงร่างสารนิพนธ์  

 

๒.๕ แผนการรับนิสิตและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี        

   แผนการรับนิสิตแบบ (๒.๑)  

  ปีการศึกษา
ชั้นปี
จำนวนนิสิต(รูป/คน)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ชั้นปีที่ ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ชั้นปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ชั้นปีที่ ๓ ๕๐ ๗๕ ๗๕ ๗๕
จำนวนที่คาดว่าจะจบ ๒๕ ๒๕ ๒๕

   ๒.๖ งบประมาณตามแผน

   งบประมาณรายรับ (แบบ ๒.๑)

รายการ ประมาณรายรับในปีงบประมาณ(พ.ศ.)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
-ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐
-ค่าลงทะเบียน (วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์) ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒,๒๕๐,๐๐๐
-ค่าบำรุงการศึกษา   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
-เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) _ _ _ _ _
อื่น ๆ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
 รวมรายรับทั้งหมด ๓,๖๖๒,๐๐๐ ๓,๖๖๒,๐๐๐ ๓,๖๖๒,๐๐๐ ๓,๖๖๒,๐๐๐ ๓,๖๖๒,๐๐๐

  

 

 

 

       ๒.๗ ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข เอกสารแยกเล่ม)

       ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๙ (ภาคผนวก ข  เอกสารแยกเล่ม)

๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
๓.๑  หลักสูตร

      ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต  

แบบ ๒.๑ ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์จำนวน ๕๔ หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

      ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร   คือ

หลักสูตรแบบ ๒.๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต โดยทั้งนี้ทางหลักสูตร อาจให้ศึกษารายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ  เพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามโครงสร้างหลักสูตร

 

 

ตารางแสดงรายละเอียดในแต่ละแผนการศึกษา

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๒.๑

     
๑. หมวดวิชาบังคับ        
 ๑.๑ นับหน่วยกิต      
 ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๑๕)      
๒. หมวดวิชาเอก        
  ๒.๑ นับหน่วยกิต      
  ๒.๒ ไม่นับหน่วยกิต (๓)      
 ๓. หมวดวิชาเลือก      
 ๔. วิทยานิพนธ์ ๓๖      
รวมทั้งสิ้น ๕๔      

หมายเหตุ : รายวิชาใน (  ) นิสิตต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาสำหรับหลักสูตร แบบ ๒.๑

(๑)  วิชาบังคับ  นิสิตต้องศึกษาวิชาบังคับ ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา ดังนี้

 ก.  วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๑๐๑       สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา                       ๓    (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitaka and Its Commentaries

๘๐๐ ๑๐๒       พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ                ๓    (๓-๐-๖)

Buddhism and Hermeneutics

 ข.  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๓       ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง                                      (๓)   (๓-๐-๖)

Advanced Research Methodology

๘๐๑ ๑๐๔       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ                       (๓)    (๓-๐-๖)

Buddhism and Profession

๘๐๑ ๑๐๕       สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์                       (๓)   (๓-๐-๖)

Seminar on the Tipitaka and Literary Works

๘๐๒  ๓๐๖      วิปัสสนากรรมฐาน                                       (๓)    (๓-๓-๖)

Insight  Meditation

๘๐๐ ๔๐๑        สัมมนางานวิจัยและวิทยานิพนธ์                         (๓)    (๓-๐-๖)

Seminar on Research and Thesis

(๒) วิชาเอก ๖ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกพระพุทธศาสนา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่กำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ

      ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต

๘๐๑ ๒๐๗       สัมมนาหลักพุทธธรรม                                         ๓   (๓-๐-๖)

Seminar on the on Buddhamma

๘๐๑ ๒๐๘       สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่               ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Modern Sciences

 ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต

๘๐๑ ๓๐๙       พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล               (๓)           (๓-๐-๖)

Buddhism and Reasoning Sciences

(๓) วิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๘๐๑ ๒๑๐       ศึกษาอิสระในศาสนศึกษา                                  ๓   (๓-๐-๖)

Independent Study in Religious Studies

๘๐๑ ๒๑๑       สัมมนาพุทธจริยศาสตร์ประยุกต์                             ๓ (๓-๐-๖)

Seminar on Applied Buddhist Ethics

๘๐๑ ๒๑๒       สัมมนาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน            ๓     (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sustainable Development

๘๐๑ ๒๑๓       สัมมนาพระพุทธศาสนากับสตรีนิยม                      ๓    (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Feminism

๘๐๑ ๒๑๔       พระพุทธศาสนาในวรรณคดีไทย                           ๓    (๓-๐-๖)

Buddhism in Thai Literatures

๘๐๑ ๓๑๕       จิตรักษากับการปรึกษาเชิงพุทธ                            ๓    (๓-๐-๖)

Buddhist Psychotherapy and Counseling

๘๐๑ ๓๑๖       สัมมนาพระพุทธศาสนากับสันติวิธี                         ๓   (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Peaceful Means

๘๐๑ ๓๑๗       สัมมนาพระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง             ๓     (๓-๐-๖)

Seminar on Buddhism and Sufficiency Economy

๘๐๑ ๓๑๘       สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม                         ๓    (๓-๐-๖)

Seminar on Socially Engaged Buddhism

๘๐๑ ๓๑๙       สัมมนาพระอภิธรรมปิฎก                                 ๓     (๓-๐-๖)

Seminar on Abhidhamma Pitaka

๘๐๑ ๓๒๐       พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน                   ๓     (๓-๐-๖)

Buddhism and ASEAN Community

(๔) วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐       วิทยานิพนธ์                                             ๓๖      หน่วยกิต

Dissertation

 

 
     ๓.๑.๓  แผนการศึกษา

               แผนการศึกษาแบบ ๒.๑ 

ภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๑ ๑๐๑ สัมมนาพระไตรปิฎกและอรรถกถา

๘๐๐ ๑๐๒    พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ

๘๐๑ ๑๐๔ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพ

๘๐๑ ๑๐๕  สัมมนาพระไตรปิฎกและงานนิพนธ์

 

วิชาเอก

วิชาเลือก

 

(๓)

(๓)

 

 

 

 

  รวมนับหน่วยกิต      
  รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

ภาคการศึกษาที่ ๒

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๑ ๒๐๓   ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง

วิชาเอก

๘๐๑ ๒๐๗ สัมมนาหลักพุทธธรรม

๘๐๑ ๒๐๘ สัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่

วิชาเลือก

(เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก จำนวน ๑ วิชา)

 

(๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวมนับหน่วยกิต      
  รวมไม่นับหน่วยกิต (๓)      

 

ภาคการศึกษาที่ ๓

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิชาบังคับ

๘๐๐ ๗๐๖  วิปัสสนากรรมฐาน

วิชาเอก

๘๐๑ ๒๐๙ พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล

วิชาเลือก

xxx xxx เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือก ๑ รายวิชา

วิทยานิพนธ์ 

๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์

 

(๓)

 

(๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวมนับหน่วยกิต      
  รวมไม่นับหน่วยกิต (๖)      

 

 

ภาคการศึกษาที่ ๔

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

 

  รวมนับหน่วยกิต      

 

ภาคการศึกษาที่ ๕

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์

 

๑๒

     
  รวมนับหน่วยกิต ๑๒      

 

ภาคการศึกษาที่ ๖

ภาคการศึกษา รหัสวิชา/รายวิชา  
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
๘๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒      
  รวมนับหน่วยกิต ๑๒      

 

       ๓.๑.๔  คำอธิบายรายวิชา  (ดูจากภาคผนวก ก)