สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


กรุณากดปุ่ม play เพื่อฟังเสียง

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา F.M.101.75MHz. บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร.043-283031-2