ข้อมูลสารสนเทศ

พระสังฆพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Panel Content
องค์ความรู้จากงานพระสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน
Panel Content

This part is inside a .container class.

The .container class provides a responsive fixed width container.


สารสนเทศพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
http://www.mcukk.com/leader_songkh
โทร. 087-9455-342