อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ที่จบสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถที่จะดำรงสมณเพศหรือดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส พระสังฆาธิการได้ และสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน กล่าวคือ
๑) ข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง
๒) ข้าราชการตำรวจ
๓) ทนายความ
๔) นิติกรในส่วนงานของภาครัฐ
๕) ที่ปรึกษากฎหมาย
๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
๗) นักวิชาการหรือนักวิจัยด้ายกฎหมาย
๘) อัยการ
๙) ผู้พิพากษา
๑๐) อาจารย์สาขานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
๑๑) อาชีพอื่นๆ