ประชุมเตรียมจัดงานวันรพี ประจำปี 2563

0

                    วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันรพี ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

Share.

About Author

Leave A Reply