0

กิจกรรม Home room

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

0

กิจกรรม Home room

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

0

กิจกรรม Home room

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

0

กิจกรรม Home room

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑