0

รับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการที่ได้เมตตาให้คำแนะนำในครั้งนี้ …

0

รับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการที่ได้เมตตาให้คำแนะนำในครั้งนี้ …

0

รับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการที่ได้เมตตาให้คำแนะนำในครั้งนี้ …

0

รับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้อำนวยการสำนักวิชาการที่ได้เมตตาให้คำแนะนำในครั้งนี้ …