ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๓
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย เลขานุการหลักสูตร 088-275-6657

Ven.Tuyen Tran ผู้ประสานงานหลักสูตร 086-387-4139