ติดต่อเรา

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๒ ภายใน ๘๐๘๕ ,๘๑๙๕ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๓
เว็บไซต์: www2.it.mcu.ac.th

อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย เลขานุการหลักสูตร 0882756657

พระรัตนะ แก้ว ผู้ประสานงานหลักสูตร 0831170288