อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ/จันทร์หอม

วิทยฐานะ :  เปรียญธรรม ๗ ประโยค
                     พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
                     M.A.(Linguistics)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๕๑๐๙๐๕๔
อีเมล์ : myprince17_CH@hotmail.com
Facebook :

พระมหาประกาศ อาภากโร/ไชยราช

วิทยฐานะ :  M.A.(English)
                     พธ.บ.(อังกฤษ)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
โทรศัพท์ : ๐๙๔-๓๙๘๘๕๐๔
อีเมล์ : pkmcukk@hotmail.com
Facebook :

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร/ประภาวะนัง

วิทยฐานะ : พธ.บ.(อังกฤษ)
                     ศศ.ม.(อังกฤษ)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๔๓๗๕๔๘
อีเมล์ :
Facebook :

นายชยันต์ บุญพิโย

วิทยฐานะ : M.A.(English)
                     พธ.บ.(อังกฤษ)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ :๐๘๘-๒๗๕๖๖๕๗
อีเมล์ :
Facebook :

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร

วิทยฐานะ : Ph.D.(English)
                     M.A.(English) M.A.(Art Criticism)
                     B.A.(English)
ที่ทำงาน : อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗
อีเมล์ :
Facebook :