อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา

สถาบันและปีที่จบ

พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญS__52862980 อาจารย์ พ.ธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A.(Linguistics)

ป.ธ.๗

มหาวิทยลัยมหาจุฬาฯ 2539

University of Mysore, India 2004

คณะเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 2545

พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธpm_samran

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.(English)

M.A.(English)

พธ.บ.(อังกฤษ)

Pune University, 2549

Pune University, 2546

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโรpm_sompong

อาจารย์ พธ.บ.(อังกฤษ)

 

ศศ.ม.(อังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549

นางดิปติ วิสุทธางกูรdipti

รองศาสตราจารย์ Ph.D.(English)

M.A.(English)

M.A.(Art Criticism)

 

B.A.(English)

Tezpur University, India 2547

Guwahati, Assam, India 2539

Pune university, Maharaja Sayajirao university of Baroda, India 2540

Cotton College, Assam, India 2536

นายชยันต์ บุญพิโยchayun อาจารย์ M.A.(English)

พธ.บ.(อังกฤษ)

Pune university, India 2541

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538