รายการเครื่องมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ที่รหัสเอกสารรายการตัวบ่งชี้คำอธิบาย
ปค. ๐๑ สำหรับผู้ใช้บัณฑิตแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔   ๑. แจกผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่รับปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๑
  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   ๒. จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
       ๓. ใช้สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑    ๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ          จากแบบ ปค.๐๑ 
        ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปค. ๐๒บัณฑิตบรรพชิตแบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตสำหรับ………บัณฑิตผู้รับปริญญาบัตรเมื่อพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒     ๑. แจกบัณฑิตบรรพชิตผู้รับปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
        ๒. จำนวนบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษา
       ๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
 รายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒    ๑. วิเคราะห์ผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต จากแบบ ปค.๐๒ 
        ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต
ปค. ๐๓ บัณฑิตแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ สำหรับ….บัณฑิตผู้รับปริญญาบัตรเมื่อพฤษภาคม ๒๕๖๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒    ๑. แจกบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้รับปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
 คฤหัสถ์     ๒. จำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษา
       ๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
 รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒   ๑. วิเคราะห์ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ จากแบบ ปค.๐๓ 
       ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์
ปค.๐๔ นิสิตปริญญาตรีแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ และ    ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง
   ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑   ๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี
       ๓. แจกนิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี
       ๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
       ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้
       ๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะข้อ ๒.๔  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้
ปค.๐๕ นิสิต               ป.โท/เอกแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ และ    ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง
   ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑   ๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท/เอก
       ๓. แจกนิสิตปริญญาโท/เอก ทุกชั้นปี
       ๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
       ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้
       ๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะข้อ ๒.๔  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้
ปค. ๐๖ อาจารย์แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ และ   ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานที่ศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง
   ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑    ๒. แจกเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
       ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
       ๔. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้
       ๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะตอนที่ ๕ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของแบบประเมินนี้
๑๐ปค. ๐๗แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔    ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามเป็นจริง
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี     ๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาตรีปีสุดท้าย
       ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
๑๑ปค. ๐๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔   ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามเป็นจริง
       ๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาโท/เอก ภาคการศึกษาสุดท้ายในชั้น (coursework)
      ๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร
                   ที่มา : สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย http://qa.mcu.ac.th/?fbclid=IwAR0Dmn59pcaW6DUmTD_sX%20YoIL”>http://qa.mcu.ac.th/?fbclid=IwAR0Dmn59pcaW6DUmTD_sX YoIL1mKj2a4o GtoKMopovdiqhVoaRrr4O1bqA