องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

                   องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ (๑) ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา/วิทยาลัยสงฆ์/วิทยาเขต (มหาวิทยาลัย) โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (๒) จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (๓) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ดีเอกสารและหลักฐานกระบวนการ
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการดำเนินงาน     ๑. คำสั่งมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาฯ ปีงบประมาณ ………….P
       ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ (๑) ระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยสงฆ์โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (๒) จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน ทันสมัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (๓) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้ระบุสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตรให้ชัดเจน     ๒. ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ …./……D
        ในปีงบประมาณ ….. หลักสูตร….. สาขาวิชา…..  ได้ดำเนินตามระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับกระบวนการทำงานในส่วนของการกำกับดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดวิธีการ และเงื่อนไขที่กลุ่มเป้าหมายต้องปฏิบัติตาม ให้สอดคล้องนโยบายการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ      ๓. รายงานผลความพึงพอใจของนิสิตต่อเรียนรู้และการบริการของวิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา…..C
       การดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีระบบและกลไกการทำงาน ดังนี้      ๔. รายงานผลสรุปผลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการห้องสมุดC
      ๑. มีระบบและกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     ๕. รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ C
      ๒. มีการนำระบบและกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติและดำเนินงาน      ๖. รายงานผลการบูรณาการกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมิน ปีการศึกษา…..A
     ๓. มีการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    ๗. รายงานผลการเรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา…..A
      ๔. มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมิน     ๘. รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมิน A
      ๕. มีการเรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA มากกว่า ๑ รอบหรือมีการจัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     ๙. รายงานผลการจัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ A
     ๖. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสม หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ     ๑๐. รายงานผลการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้A
       โดยต้องมีการส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีระบบการดำเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตเกี่ยวกับหนังสือ ตำราเรียน งานวิจัย และระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น การเพิ่มจำนวนหนังสือ ความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนการปรับปรุงตามผล  การประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     ๑๑. รายงานผลจากแนวทางปฏิบัติที่ดีได้เทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสม หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีการศึกษา…..A
                    ในการอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องตัวบ่งชี้ ๖.๑ โดยอาศัยขอบเขตข้อมูล/แหล่งที่มา การประเมินความคิดเห็นจากระบบ Reg. และผลประเมินที่จัดทำมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน                    ที่มา :  ฤดี แสงเดือนฉาย, แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, (กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒), หน้า ๑๑๑-๑๑๖