การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

การประกันคุณภาพการศึกษา

——————————————————–

ความจำเป็นและวัตถุประสงค์

——————————————————–

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

——————————————————–

ภารกิจอาจารย์ประจำหลักสูตร

——————————————————–

ขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินตนอง ระดับหลักสูตร

                    ก่อนเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR)จะต้องมีการทบทวนรายละเอียดตัวบ่งชี้ มาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ และการปรับเกณฑ์การประเมินในรอบปีที่ผ่านมา กำหนดแบบฟอร์ม และวิธีการเขียน รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ทุกระดับ จัดให้มีการอบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจตรงกันของผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร ทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา สำหรับเป็นข้อมูลในการ   วางแผนการดำเนินงาน ให้ส่วนงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง ๖ ดังนี้
                    องค์ประกอบที่ ๑  การกำกับมาตรฐาน  
                   องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต
                   องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต         
                   องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์     
                   องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
                   สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการดำเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (สำหรับหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ) ABET (สำหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ  (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, ๒๕๕๘ : ๔๔ – ๔๘) ดังกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ I–P-O  ในตารางที่ ๓.๕

ตารางที่ ๓.๕ กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ I–P-O

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ประเด็นพิจารณาI–P-O
๑.การกำกับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
     ปริญญาตรี  เกณฑ์ ๓ ข้อ
     บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๑ ข้อ
มาตรฐาน
๒. บัณฑิต๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
O
๒.๒ การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา
     –  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
     –  ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

– ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
– ผลงานของนิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

O
๓. นิสิต ๓.๑ การรับนิสิต – การรับนิสิต
– การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
I
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต – การควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี
– การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
– การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
I
๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต – อัตราการคงอยู่ของนิสิต
– อัตราการสำเร็จการศึกษา
– ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ นิสิต
I
๔.อาจารย์ ๔.๑  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ – การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
– การบริหารอาจารย์
– การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
I
๔.๒  คุณภาพอาจารย์ – ร้อยละอาจารย์ที่จบปริญญาเอก
– ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
– จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญา ชเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
I
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ – อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
– ความพึงพอใจของอาจารย์
I
๕. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๕.๑  สาระของรายวิชาในหลักสูตร – หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
– การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
– การพิจาณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
I
๕.๒  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
– การพิจารณากำหนดผู้สอน
– การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
– การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
– การกำกับกระบวนการเรียนการสอน
– การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
– การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
– การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ บัณฑิตศึกษา
P
๕.๓  การประเมินผู้เรียน – การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
– การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
– การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗)
– การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ บัณฑิตศึกษา
P
๕.๔ ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ – ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ P
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ – ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
– กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
P
                    ที่มา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คู่มืประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙ : ๓๔.

                    การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผู้รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการดำเนินงานตามหลัก PDCA เพื่อให้เข้าใจแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ได้ดียิ่งขึ้น ดังปฏิทินการบริหารงานและกระบวนการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กระบวนการ PDCA  ตามกรอบเวลา ๑๒ เดือน ดังนี้

เดือน ตัวบ่งชี้ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กระบวนการ
มิถุนายน ๓.๑ รายงานผลโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา…. C
  ๓.๑ รายงานผลการประเมินกระบวนการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา.. C
  ๓.๑ รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินโครงการปฐมนิสิตใหม่ A
  ๓.๑ รายงานผลการประเมินจากการปรับปรุงเห็นชัดเป็นรูปธรรมจากผลการประเมินโครงการปฐมนิสิตใหม่ A
  ๓.๒ นำเสนอแต่งตั้งกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๑ จัดทำแผนพัฒนาระดับหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (เป็นแผน ๕ ปีการศึกษา) D
  ๕.๒ เสนอคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…. P
  ๕.๒ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานทั่วไป/ แกนพระพุทธศาสนา/วิชาเอก/วิชาเลือกเสรี หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๒ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำกับกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๒ นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๒ กำหนดขั้นตอนและกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๒ พิจารณารับรอง มคอ.๓ หลักสูตร..บัณฑิต  สาขาวิชา… ภาคเรียนที่ ๑/… C
  ๖.๑ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ P
สิงหาคม ๓.๑ พิจารณาแผนการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… D
  ๓.๑ เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ D
  ๕.๒ จัดทำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… D
  ๕.๒ กำหนดขั้นตอนการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๓ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…..ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน P
กันยายน ๕.๓ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้ เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) P
  ๕.๓ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา.. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน P
  ๕.๓ พิจารณารับรองข้อสอบหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา.. ภาคเรียนที่ ๑/…ง… C
  ๕.๔ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร….บัณฑิต สาขาวิชา…. ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา P
ตุลาคม ๓.๒ รายงานผลการประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมหลักสูตร…. สาขาวิชา ….. ภาคเรียนที่ ๑/………… A
  ๔.๒ รายงานผลการประเมินการสอนของคณาจารย์หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ภาคเรียนที่ ๑/…. C
  ๕.๓ รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……ตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ ภาคเรียนที่ ๑/…. C
  ๕.๓ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……ภาคเรียนที่ ๑/….. C
พฤศจิกายน ๓.๒ รายงานผลการประเมินกิจกรรมที่นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมมาปรับปรุงและพัฒนา C
  ๓.๒ รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการส่งเสรมและพัฒนานิสิตหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา…. A
  ๕.๔ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… (จากผลการประเมินการดำเนินงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว) P
  ๕.๔ พิจาณารับรองมาตรฐานรายงานผลรายวิชา มคอ. ๕ หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ภาคเรียนที่ ๑/….. จำนวน ……. รายวิชา C
ธันวาคม ๒.๑
๕.๔
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและอัตลักษณ์ของนิสิตหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา…ที่สำเร็จการศึกษา                C
  ๖.๑ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต P
  ๖.๑ รายงานผลการเรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ C
  ๖.๑ รายงานผลการประเมินกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต A
มกราคม ๒.๒ รายงานผลแบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตและภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น C
  ๕.๓ เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา….บัณฑิต สาขาวิชา…..ต่อกรรมการบริหารหลักสูตร….บัณฑิต C
  ๖.๑ รายงานผลการจัดการความรู้ในกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ C
  ๖.๑ รายงานผลจากแนวทางปฏิบัติที่ดีได้เทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสม หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ A
กุมภาพันธ์ ๔.๑ รายงานผลการพิจารณาภาระงานตามเกณฑ์การสอนหลักสูตร….. สาขาวิชา….  ภาคเรียนที่  …/…… C
  ๔.๑ รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ A
  ๕.๓ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…(ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ.๓ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) P
  ๕.๓ ติดตามผลการเรียนนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……               ปีการศึกษา ….. ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง ๒.๐๐ C
  ๕.๓ รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน               กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร…..ที่โดดเด่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน จนสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริงหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ A
มีนาคม ๓.๓
๕.๔
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา… มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น C
  ๓.๓ รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่องเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต A
  ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน จนสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง A
  ๓.๓ รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต C
  ๓.๓ รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่องเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับนิสิต A
  ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน จนสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง A
  ๔.๑ รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการอาจารย์ประจำหลักสูตร (๓ ปี ต่อเนื่อง) C
  ๔.๑ รายงานผลการนำระบบกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ไปสู่การปฏิบัติ C
  ๕.๑ รายงานผลการกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร C
  ๕.๑ รายงานผลการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) C
  ๕.๑ รายงานผลการประเมินจุดแข็ง/จุดอ่อนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร C
  ๕.๑ รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินอย่างเห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรม A
  ๕.๓ พิจารณาข้อสอบวัดผลปลายภาคหลักสูตร….บัณฑิต สาขาวิชา….. ปีการศึกษา ๒/…. C
  ๕.๔ เสนอคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… P
  ๕.๔ ประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… C
  ๕.๔ รายงานผลการจัดทำรายงานการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา… จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีการศึกษา ….. A
เมษายน ๓.๑ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบและพิจารณาข้อสอบคัดเลือกนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ปีการศึกษา …. P
  ๓.๑ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……ปีการศึกษา ….. (สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์) P
  ๓.๑ รายงานผลการให้คำปรึกษาแก่นิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ภาคเรียนที่ ๒/……. C
  ๓.๒ รายงานผลการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงโดยการให้นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์…..บัณฑิต สาขาวิชา…. ที่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ปีการศึกษา ……. A
  ๔.๑ พิจารณาผลการประเมินการสอนของคณาจารย์หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ภาคเรียนที่ ๒/…… C
  ๔.๓ รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน จนสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าผลที่เกิดกับอาจารย์เป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริงหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ A
  ๕.๒ รายงานผลการนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร….. สาขาวิชา…… C
  ๕.๒ รายงานผลการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร… สาขาวิชา.. C
  ๕.๒ รายงานผลการประเมินกระบวนการซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้ของนิสิตจนทำให้การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย A
  ๕.๒ รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินเห็นชัดเป็นรูปธรรม A
  ๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน จนสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริงหรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ A
  ๕.๓ รายงานผลการประเมินผู้เรียนจากรายงาน มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ หลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา… ปีการศึกษา …… C
  ๕.๓ รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา…..ตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ ภาคเรียนที่ ๑/….. C
พฤษภาคม ๓.๑ การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ D
  ๓.๑ รายงานผลการจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ C
  ๓.๒ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…..ปีการศึกษา… P
  ๓.๒ รายงานการประเมินผลจากการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้เห็นชัดเป็นรูปธรรม A
  ๓.๒ รายงานแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน จากผลการประเมินการส่งเสรมและพัฒนานิสิต A
  ๔.๑ พิจารณาภาระงานตามเกณฑ์การสอนหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ภาคเรียนที่ ๑/…… P
  ๔.๑ พิจารณาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ปีการศึกษา …. P
  ๕.๑ พิจารณาแผนปฏิบัติการบริหารหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……                ปีการศึกษา …. P
  ๕.๑ พิจารณาแผนการจัดการศึกษาตามรายละเอียดหลักสูตร….บัณฑิต สาขาวิชา… ตามแบบ มคอ. ๒ ภาคเรียนที่ ๒/… P
  ๕.๒ รายงานผลการควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิตหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา… ปีการศึกษา .. C
  ๕.๒ พิจารณาแนวทางการติดตาม มคอ.๓ หลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา……ภาคเรียนที่ ๑/…. P
  ๕.๒ กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดผู้สอนหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา…… ปีการศึกษา …. P
  ๕.๒ รายงานผลการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตหลักสูตร…..บัณฑิต สาขาวิชา……ปีการศึกษา ….. C
  ๕.๓ รายงานผลการประเมินหลักสูตร…บัณฑิต สาขาวิชา… ตามรายละเอียดใน มคอ. ๕ C
  ๕.๓ พิจารณารับรองการรายงานผลรายวิชาตามแบบ มคอ. ๕ ภาคเรียนที่ ๒/…. C
  ๕.๓ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนนิสิตหลักสูตร….บัณฑิต สาขาวิชา….. ภาคเรียนที่ ๒/… C
                    ที่มา :  ฤดี แสงเดือนฉาย, แนวทางการพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, (กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒๕๖๒), หน้า ๗๒ – ๗๗.