โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร ๒๕๕๐๑๘๕๑๑๐๐๓๐๔
ภาษาไทย พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย) พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.A. (English)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยมีการสอนทั้งทฤษฎีและ หลักการพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ เสริมสร้างศักยภาพให้นิสิตสามารถนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
           ๒. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
           ๓. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเผยแผ่พุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. โครงสร้างหลักสูตร

๑. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๐ หน่วยกิต

๒. โครงสร้างหลักสูตร

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๐    หน่วยกิต

๑.๑ วิชาบังคับ                ๑๘หน่วยกิต          
๑.๒ วิชาเลือก                     ๑๒หน่วยกิต      

๒) หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๔ หน่วยกิต

๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา    ๓๐หน่วยกิต    
๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ  ๓๓หน่วยกิต 
๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ      ๓๒หน่วยกิต 
๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ   หน่วยกิต 

๓) วิชาเลือกเสรี   ๖   หน่วยกิต

รวม          ๑๔๐     หน่วยกิต

๖. รายวิชาในหลักสูตร

๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ๓๐    หน่วยกิต      

               ๖.๑.๑ วิชาบังคับ     ๑๘    หน่วยกิต         

               ๖.๑.๒ วิชาเลือก     ๑๒   หน่วยกิต     

       ๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะ     ๑๐๔ หน่วยกิต

               ๖.๒.๑ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     ๓๐    หน่วยกิต          

               ๖.๒.๒ วิชาแกนภาษาอังกฤษ     ๓๓  หน่วยกิต

๓๐๒ ๓๐๑โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๐๒การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๐๓โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๐๔การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๓๐๕การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๔๐๖การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๔๐๗การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๔๐๘การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๔๐๙การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน๓ (๓-๐-๖) 
๓๐๒ ๔๑๐การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๑การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ๓ (๓-๐-๖)    

๖.๒.๓ วิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ     ๓๒  หน่วยกิต

๓๐๒ ๓๑๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)    
๓๐๒ ๓๑๔ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๕ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๑๗ ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ๓ (๓-๐-๖)                  
๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๐ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร ๓ (๓-๐-๖)  

๖.๒.๔ วิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  ๙  หน่วยกิต

๓๐๒ ๓๒๙ การแปลงานเขียนเฉพาะด้าน ๓ (๓-๐-๖)   
๓๐๒ ๔๓๐ การแปลแบบล่าม ๓ (๓-๐-๖)                                                                
๓๐๒ ๓๓๑ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)                                                    
๓๐๒ ๔๓๒ ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)                                          
๓๐๒ ๔๓๓ ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)  
๓๐๒ ๔๓๔ วรรณคดีอังกฤษระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)    

๖.๓ วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต

นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษต้องเลือกศึกษารายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษา