อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

           ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สามารถสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
           (๑) เป็นข้าราชการ ครู อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
           (๒) เป็นนักคิด นักเขียน ล่าม นักแปล
           (๓) นักวิจัย
           (๔) นักวิชาการศึกษา นักวิชาการอิสระ นักวิชาการเผยแผ่
           (๕) ไกด์ การท่องเที่ยว
           (๖) นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
           (๗) แอร์โฮสเตร์
           (๘) พระธรรมทูตสายต่างประเทศ