ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

000117 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

000146 แต่งแปลบาลี

302 312 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง

000152 ธรรมภาคปฎิบัติ 2

000103 การเมืองการปกครองของไทย

302302 การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

302310 หลักาแปล

1-302302 การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ

1-302403 สัมมนาในพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ

302311 การเขียนภาษาอักฤษเชิงอธิบาย และอภิปรายความ

302328 การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

302329 ภาษาอังกฤษสำหัรบบุคลากรสำนักงาน

000356 ธรรมภาคปฎิบัติ 6

1-302414 การฟังภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน

1-302418 สถาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

302405 สนทนาธรรม และกรรมฐาน