ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

000 108 ปรัชญาเบื้องต้น

000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

000102 กฎหมายทั่วไป

000104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

000107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

000116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

SP101 บาลีไวยาการณ์ 1

000144 วรรณคดีบาลี

000253 ธรรมภาคปฎิบัติ 3

302306 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ

407312 นโยบายสาธารณะ

302403 การศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษและภาษาไทย

000 457 ธรรมภาคปฎิบัติ 7

407 201 ภาษาอังกฤษสำหร้บนักรัฐศาสตร์