แผนการจัดการเรียน

แผนการจัดการศึกษาในแต่ละปีและภาคการศึกษา

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (๒) (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๑ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ (๒) (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
SP ๑๐๑ บาลีไวยากรณ์ ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๒ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๓ บาลีไวยากรณ์ ๓ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๒

ชั้นปีที่  ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาอังกฤษชั้นสูง ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๓ การเมืองกับการปกครองของไทย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๘ พระวินัยปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตันตปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๑ (๑-๒-๔)
๐๐๐ ๒๕๙ ๐๐๐ ๒๖๒ เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา ธรรมนิเทศ ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาบาลีเสริม  
SP ๑๐๔ บาลีไวยากรณ์ ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๕ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๑ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๖ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๒ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๗

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๙ ๐๐๐ ๒๑๐ ศาสนาทั่วไป ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาแกนพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ ๐๐๐ ๒๕๓ ๐๐๐ ๒๕๙ ๐๐๐ ๒๖๐ ๐๐๐ ๒๖๑ ๐๐๐ ๒๖๒ ๐๐๐ ๒๖๓ วรรณคดีบาลี** ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ เทศกาลพิธีกรรมพระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์ไทย** ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ ธรรมนิเทศ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา** ๒ (๒-๐-๔) (๒) (๑-๒-๔) ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔) ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาบาลีเสริม  
SP ๑๐๗ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๓ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๘ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๔ (๒) (๒-๐-๔)
SP ๑๐๙ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๕ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๖

ชั้นปีที่  ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)  
๐๐๐ ๑๐๑ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากับการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  
๐๐๐ ๒๑๑ วัฒนธรรมไทย ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ (๒-๐-๔)
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๐ พระอภิธรรมปิฎก ๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๒๕๔ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาภาษาบาลีเสริม  
sp ๑๑๐ แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี ๖ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๑ วากยสัมพันธ์ (๒) (๒-๐-๔)
sp ๑๑๒ ฉันทลักษณ์ (๒) (๒-๐-๔)
  รวมหน่วยกิต ๑๗

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ (๒) (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๐๑ โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๒ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๕ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิงสาธก ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๑๒ การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๕ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๓๑ ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  รวมหน่วยกิต ๒๑

ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๓๕๖ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๐๓ โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๐๔ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแผ่ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๑๔ การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๓๑๖ การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ๒ (๒-๐-๔)
๓๐๒ ๓๑๗ ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๓๒๔ การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  รวมหน่วยกิต ๑๘

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชากลุ่มพระพุทธศาสนา  
๐๐๐ ๔๕๕ ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ ๑ (๑-๒-๔)
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๐๖ การฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๗ การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๐๙ การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๑๘ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๙ สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขาภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๒๗ สนทนาธรรมและกรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเสรี  
๒๐๓ ๔๓๐ ภาษาอังกฤษสำหรับครู ๓ (๓-๐-๖)
  รวมหน่วยกิต ๒๒

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกนภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๐๘ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับอาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๐ ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรสำนักงาน ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๑๑ การศึกษาอิสระด้านภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเฉพาะด้านทางภาษาอังกฤษ  
๓๐๒ ๔๒๐ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๑ ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
๓๐๒ ๔๒๒ ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นพิธีกร ๓ (๓-๐-๖)
  หมวดวิชาเลือกเสรี ๓ หน่วยกิต  
  XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ๓ (๓-๐-๖)
  รวมหน่วยกิต ๒๑