ผลงานทางวิชาการ

๑. พระมหาสมชาย กิตฺตปญฺโญ

S__52862980

id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2561  บทความ     วารสาร JBER วิทยาเขตขอนแก่น  

 

 

๒. พระมหาประกาศ อาภากโร

pm_pakas

id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2559 2 0.4 Religious Paradigm Shift in the ASEAN Region during the Age of Coming of Sinhalese Buddhism in 13th Century    
2       English Semantics   002

๓. พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร

pm_sompong

 

 

 

 

id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน

 

๔. รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร

dipti

 

 

 

 

id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1 2552 6 1 Boonkumkhaoyai: An Exemplary Model of Buddhist Economy Buddhist Approach to Economic Crisis  001
2 2557 1 0.2 Art in a rice seed: The convergence of nature, aesthetics and spirituality in Chokchai Tukpoe เฮ็ด เฮียน ฮู้  002
3 2558 5 0.8 Isan Mahachat Sung-sermon (Thet Laeh): Some reflections on its narratological aspects Transcript (Journal of Literature and Cultural Studies)  003
4 2560 6 1 Trajectories of Convergence: A Comparative Outlook on the Teachings and Meditation Practice of Buddhadasa Bhikkhu and Master Sheng Yen https://www.suanmokkh.org/articles/26  
5 2557 9 1 Revival and restoration of Buddhism in Socialist Laos: Introspection on Venerable Sali Kantasilo’s multi-faceted and strategic dhamma propagation Revival and restoration of Buddhism in Socialist Laos: Introspection on Venerable Sali Kantasilo’s multi-faceted and strategic dhamma propagation  005
6 2555 9 1 Deconstruction deconstructed: A Study of Ajahn Chah in the light of Derridean philosophy Deconstruction deconstructed: A Study of Ajahn Chah in the light of Derridean philosophy  006
7 2550 9 1 A Critical Study of the Isan Mahachat Sung-sermon A Critical Study of the Isan Mahachat Sung-sermon  007
8 2560 5 0.8 The role of Buddhist media in fostering global peace and harmony (UN Vesak 2017, Sri Lanka) Buddhist Teachings for Social Justice and Sustainable World Peace  008
9 2558 5 0.8 Socially Engaged Buddhism in Laos: The Case of Venerable Sali Kantasilo Buddhism in Contemporary World: Challenges and Opportunities  009
10 2559 10 1 Orality and the Quest for Truth in the Thai Forest Tradition Orality: The Quest for Meanings  010
11 2560 10 1 Prapheni Heet Sibsong – The tradition of merit-making with ethical commitment to the ‘other’ Gift and Duty  011
12 2556 5 0.8 The Middle Way for Sustainable Development amidst Social Changes Buddhism for Sustainable Development and Social Change  012
13 2555 5 0.8 From Nāgārjuna to Ajahn Chah: Buddhist deconstruction in theory and practice Unifying Buddhist Philosophical Views  013
14 2554 5 0.8 Carving out a reflective space for posterity: The case of Somdet Āj Āsabhamahāthera and the indomitable spirit of Buddhist leadership Buddhist Virtues in Socio-Economic Development  014
15 2553 5 0.8 Pira Sudham: A Critical Appraisal www.lc.mahidol.ac.th/Conf/…/THS2011-Mahanta_Pira-Sudham.doc  
16 2553 5 0.8 The Isan forest meditation tradition: A praxis of mental well-being vis-à-vis global recovery Global Recovery: The Buddhist Perspective  016
17 2553 5 0.8 An analysis of figures of speech in the Isan Mahachat Sermon International Conference on Language, Society and Culture in Asian Contexts Proceedings  017
18 2552 5 0.8 Boonkumkhaoyai: An Exemplary Model of Buddhist Economy Buddhist Approach to Economic Crisis  018
19 2554 10 1 Book Advanced Listening and Speaking in English  019
20 2549 10 1 Book Listening and Speaking English I  020
21 2547 10 1 Book English Conversation for Buddhist Monks 021 
22 2560 10 1   Book A study of Ajahn Cha in the light of Derridean Philosophy  
23 2560 10

1

Book Let’s Talk: A comprehensive Guide to English Conversation in the Buddhist Context  
24 2560 10 1 Book Reflections: A collection of Selected Papers  


๕. อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย

chayun

 

 

 

 

id ปี พ.ศ. ประเภท ระดับ ชื่อผลงาน ชื่อหนังสือที่ตีพิมพ์ หลักฐาน
1       Academic research papers; The achievement by using the computer-Assisted instruction on the subject titled Dhamma in English    
2   Books;   Structure and Writing in English   002
3       Principles of translation   003
4       English for office personnel   004
5       Listening English for specific purposes   005
6       Dhamma in English   006