คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ผศ.ดร.พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธpm_samran ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 M.A. (English)

Ph.D. (English)

 

Pune University, India

Pune University, India        2549     

พระมหาประกาศ อาภากโรpm_pakas กรรมการบริหารหลักสูตร พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A. (English)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Pune University, India   2548

พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโรpm_sompong กรรมการบริหารหลักสูตร พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ป.ธ.๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร          2549

รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูdipti รองศาสตราจารย์

กรรมการบริหารหลักสูตร

B.A. (English)

M.A. (English)

Ph.D. (English)

Cotton College, India      1993

Pune University, India     1996

Tezpur University, India   2004

อาจารย์ ชยันต์ บุญพิโยchayun กรรมการ และเลขานุการประจำหลักสูตร พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

M.A. (English)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Poona University, India     2542