โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะจัดทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560