มคอ 3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา อาจารย์บรรยาย
วิชาศึกษาทั่วไป
000 102 กฎหมายทั่วไป ดร.ปรัชญา มีโนนทอง
000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ดร.เรียงดาว ทวะชาลี
000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
100 108 ปรัชญาเบื้อนต้น อาจารย์ชัยภัทร ปทุมทา
000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น อาจารย์ญัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น ดร.อภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
000 147 พระไตรปิฎกศึกษา พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
000 151 ธรรมะภาคปฎิบัติ 1 พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต
000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา พระครูสุตธรรมภาณี
วิชาบาลีเสริม (รวม 6 หน่วยกิด)
SP 101 บาลีไวยากรณ์ 1 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
SP 102 บาลีไวยากรณ์ 2 อาจารย์อดุลย์ หลานวงศ์
วิชาเฉพาะสาขา
302 308 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
รวมหน่วยกิดทั้งหมด 17(8) หน่วยกิด
 

ชั้นปีที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
000 102 กฎหมายทั่วไป ดร.เยาวนิตย์ เพียงเกษ
000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น/ผศ.ดร.จรัส ลีกา
000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัยเบื้องต้น ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
000 145 วรรณคดีบาลี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
000 253 ธรรมภาคปฎิบัติ 3 พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต
000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาฯ ผศ.ชอบ ดีสวนโคก/ผศ.ประกอบ มีโครกอง
วิชาบาลีเสริม (รวม 6 หน่วยกิด)
SP 106 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 2 พระมหาปพน กตสาโร
SP 107 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 3 อาจารย์อดุลย์ หลานวงศ์
SP 108 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 4 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
SP 109 แปลบาลีเป็นไทย แปลไทยเป็นบาลี 5 พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.
วิชาเฉพาะสาขา
302 408 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
รวมหน่วยกิดทั้งหมด 18(10) หน่วยกิด
 

ชั้นปีที่ 3

วิชาแกนพระพุทธศาสนา
000 355 ธรรมภาคปฎิบัติ 5 พระครูสุทธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
302 301 วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษา E พระมหาสมพงษ์ ปญฺญาธโร
วิชาบังคับ
302 306 โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.
302 307 โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
302 325 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ อาจารย์พนมพร แสนประเสริฐ
วิชาเลือก
302 323 ระบบเสียงของภาษาอังกฤษ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ
302 324 ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ พระมหาประกาศ อาภากโร
วิชาเลือกเสรี
  นโยบายและการวางแผน ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
รวมหน่วยกิดทั้งหมด 20(2) หน่วยกิด
 

ชั้นปีที่ 4

วิชาแกนพระพุทธศาสนา
000 357 ธรรมภาคปฎิบัติ 7 พระมหาประทีป สญฺญโม
วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต์
302 404 การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา ดร.นิรัช เรืองแสน
วิชาบังคับ
302 414 การฟังภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย
302 415 การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ อาจารย์ญัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ
302 416 ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร.
303 417 การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ผศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร
วิชาเลือก
302 433 ภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์ พระมหาประกาศ อาภากโร
วิชาเลือกเสรี
  นโยบายและการวางแผน ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี
รวมหน่วยกิดทั้งหมด 20 หน่วยกิด