มคอ 3

มคอ 3 เทอม 1 หรือ เทอม 2 สำหรับ อังกฤษ ปี 1

มคอ 3 เทอม 1 หรือ เทอม 2 สำหรับ อังกฤษ ปี 2

มคอ 3 อังกฤษ ปี 3
เทอม 1

เทอม 2
– การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและอภิปรายความ 302 311 >>302311

มคอ 3 อังกฤษ ปี 4
เทอม 1

เทอม 2
– การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 302 418 >>302418