คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
๑๒/๒๕๖๓
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๕๔/๒๕๖๒แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ