ประกันคุณภาพการศึกษา

  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) >>report_QA59
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) >>report_QA58_resize
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) >>report_QA57_resize