การรับรองและสถานภาพหลักสูตร

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

           ๑. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
           ๒. คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           ๓. คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์  มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐
           ๔. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           ๕. สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
           หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑