โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563

0

                    วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร., รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563 กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 

                    การนี้ได้รับความเมตตาจากพระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

                    และเวลา 15.00 น.  นำโดยพระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้พบปะกับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งให้รับทราบแนวทางการศึกษาของหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในปีการศึกษา 2563 นี้มีนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  จำนวน 28 รูป/คน

Share.

About Author

Comments are closed.