Monthly Archives: October, 2019

Uncategorized
0

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา…