Monthly Archives: May, 2018

กิจกรรม
0

คณาจารย์กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมจัดซุ้ม ถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เทศน์มหาชาติประปี 2561

กิจกรรม
0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้ทำการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การสอบมีสองช่วง เช้าเป็นการสอบข้อเขียน และบ่ายเป็นการสอมสัมภาษณ์…

กิจกรรม
0

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน…