Monthly Archives: February, 2018

Uncategorized
0

การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที (ปัจจุบันที่พระธรรมวิสุทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความดำริให้จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่น…