Yearly Archives: 2018

ประชาสัมพันธ์
0

รายการณ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่นภาคภาษาอังกฤษประจำวันจัทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 โดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แสกนคิวอาร์โคตเพื่อฟัง

กิจกรรม
0

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ภาคภาษาอังกฤษโดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5…

กิจกรรม
0

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

กิจกรรม
0

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อครูบาอาจารย์

กิจกรรม
0

คณาจารย์กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมจัดซุ้ม ถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เทศน์มหาชาติประปี 2561

กิจกรรม
0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้ทำการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การสอบมีสองช่วง เช้าเป็นการสอบข้อเขียน และบ่ายเป็นการสอมสัมภาษณ์…

1 2