Browsing: ประชุม

ประชุม 2695
0

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา…

กิจกรรม sar002
0

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน…

กิจกรรม IMG_6509-1024x407
0

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน,…

กิจกรรม Capture001-642x498
0

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ “Vesak2016″ Application ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ Playสโตร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน  “Vesak2016″ Application บนระบบปฎิบัติการแอนดอยด์…