Browsing: กิจกรรม

กิจกรรม Capture
0

การออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา มหาจุฬาฯ ขอนแก่น FM ๑๐๑.๗๕ MHz ภาคภาษาอังกฤษโดย รศ.ดร.ดิปติ้ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 5…

กิจกรรม 37011743_1799427030146944_5372695953457283072_n
0

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Home room ในหัวข้อว่า “เรามาสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยกัน” ประจำวันพุธ ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

กิจกรรม 36667484_1791767420912905_4972573630476058624_n
0

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรักและความเคารพต่อครูบาอาจารย์

กิจกรรม 33246700_1736460443110270_7291953362994462720_n
0

คณาจารย์กับนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมจัดซุ้ม ถวายกัณฑ์เทศน์ เนื่องในกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เทศน์มหาชาติประปี 2561

กิจกรรม 33466806_662795827391973_1079570283599233024_n
0

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นได้ทำการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 การสอบมีสองช่วง เช้าเป็นการสอบข้อเขียน และบ่ายเป็นการสอมสัมภาษณ์…

กิจกรรม sar002
0

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียน…

กิจกรรม act01
0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟัง-พูดอังกฤษ วัน ENGLISH SPEAKING DAY กับ NATIVE SPEAKERS ในกิจกรรม HOMROOM สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๓…

1 2