Browsing: Uncategorized

กิจกรรม
0

ร่วมกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์__จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 หรือ โควิด-19 พร้อมแจกเจลล้างมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และอาหาร ณ ชุมชนบ้านแห้ว อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วข.…

Uncategorized
0

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา…

Uncategorized
0

การจัดตั้งวิทยาเขตขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชสารเวที (ปัจจุบันที่พระธรรมวิสุทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง) และรองเจ้าคณะภาค ๙ ในสมัยนั้น มีความดำริให้จัดตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอนแก่น…