Author tuyen tran

ประชาสัมพันธ์
0

คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

ประชุม/อบรม/สัมมนา
0

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าพบและรับฟังการวิเคราะห์แผนพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมรับคำแนะนำจากท่าน ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษา…

1 2 3