Author tuyen tran

กิจกรรม
0

ร่วมกับสาขารัฐประศาสนศาสตร์__จัดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 หรือ โควิด-19 พร้อมแจกเจลล้างมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย และอาหาร ณ ชุมชนบ้านแห้ว อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น โดยมีพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วข.…

ประชาสัมพันธ์
0

คณาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและต่างจังหวัด

1 2 3