การบริหารจัดการหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

 

ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
(สมเกียรติ น้อยวัน)
002DrSOMKAERT
Phrakhru Samothankhetkhanarak,Dr.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)พธ.บ.(ศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)B.A.(Religion)
๕)Pali IV
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)University of Madras
๓)University of Madras
๔)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๒ พระครูอดุลสีลาภรณ์,ดร. (สมพร สีลวํโส/สุริโย)

27044663_1551823588239039_640844767_n

Phrakhruadulseelaporn Somporn Suriyo,Dr.

 กรรมการบริหารหลักสูตร ๑) ปร.ด.(บริหารการศึกษา)

๒) ค.ม.(บริหารการศึกษา)

๓)ศษ.บ.(การประถมศึกษา)

-มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

-มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

-มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

ดร.นาคพล เกินชัย

21208750_1419655054789227_429998377_n

Dr.Narkapol Kernchai

กรรมการบริหารหลักสูตร  ๑)Ph.D. (Educational
Administration)
๒)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)กศ.บ.(เคมี-คณิตศาสตร์)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)B.Ed.(Chemistry-Mathematics)
 ๑)Adamson University
๒)วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพ
๓)วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร กรุงเทพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม

27045095_1551804958240902_1639456103_n

Asst.Dr.Theerasak Bungmoom

กรรมการบริหารหลักสูตร -ปร.ด.(บริหารการศึกษา)

-กษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

-กศ.บ.(ภาษาไทย)

-มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

 ดร.สังวาลย์ เพียยุระ

26996912_1551805021574229_623499868_n

Dr.Sangwan Phiayura

กรรมการบริหารหลักสูตร -ปร.ด.(บริหารการศึกษา)

-ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

-คบ.(สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-มหาวิทยาลัยขอน แก่น,

-วิทยาลัยครูเลย

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ปี 2560

 

ดร.พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส (บุญช่วย อุ้ยวงค์)
20068111_1375926629162070_1539138145_n
Phra Athikan Boonchuay Jotivaṃso,Dr.

 

 

เลขานุการหลักสูตร

 

 

๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
๔)ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู)
๕)พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)M.A.(Buddhist Studies)
๔)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๕)B.A.(Buddhist Studies)

 

 

๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๔)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๕)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 ๒  ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์

 

 อาจารย์ผู้สอน  ๑) Faculty of Education

๒)ครุศาสตรมหาบัณฑิต
๓)กศ.บ.ศึกษาศาสตร

 -Deakin University Australia

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมปอง
ชาสิงห์แก้ว
21150772_1419647911456608_220564864_n
Dr.Sompong Chasingkaew
อาจารย์ผู้สอน ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)กศ.บ. (เคมี-การบริหารการ ศึกษา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)B.ED.(Chem-EducationAdministration)
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
๓)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ดร.สุนทร สายคำ
21208642_1419647908123275_27067351_n
Dr.Sunthon Saikham
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ประสานงาน ๑)พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
๓)ปว.ค.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
๔)อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
๕)ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
๖)ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Buddhist Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational of Technology)
๓)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๔)B.I.(ฺBachelor of Industrial)
๕)Dip.(Electrical Power of Technician)
๑)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน
.

Pages

Recent Posts