โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร  ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต จัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก ๒ ผู้เรียนต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา   ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ  ดังนี้ ๑)  หมวดวิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือวิชาที่ต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือสถาบัน ๒)  หมวดวิชาเอก หมายถึง วิชาแกน หรือวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง รวมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงของนิสิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษา ๓)  หมวดวิชาเลือก หมายถึง วิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ๔)  วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจัยหรือการค้นคว้าที่นิสิตทำเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามเกณฑ์ของหลักสูตร ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และทำกิจกรรมทางวิชาการ สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์เฉพาะแก่นิสิต สรุปเป็นตารางดังนี้    
ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒*
หมวดวิชาบังคับ
   -วิชาบังคับ นับหน่วยกิต
   -วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๓)
หมวดวิชาเอก ๒๑
หมวดวิชาเลือก (๖)
วิทยานิพนธ์ ๑๒
รวมทั้งสิ้น ๔๒
*เลขใน (….)  เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตร เป็นเลข ๖ หลัก  มีความหมายดังนี้ เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ         ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงหมวดวิชา   ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา   ๑) หมวดวิชาบังคับ เน้นให้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยต่อไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑.๑)  วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จำนวน ๙ หน่วยกิต ๒๑๐ ๑๐๑   สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ                     ๓ (๒-๒-๕) Seminar on Buddhist Integrational Active Learning ๒๑๐ ๑๐๒   ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา                     ๓ (๒-๒-๕) Buddhist Educational Administration Research Methodology ๒๑๐ ๑๐๓   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ             ๓ (๒-๒-๕) Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration   ๑.๒)  วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จำนวน ๑ รายวิชา ๒๑๐ ๑๐๔   กรรมฐาน                                                           (๓) (๒-๒-๕) Meditation   ๒) หมวดวิชาเอก เป็นวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ของผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา และสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๒๑ หน่วยกิต ๒๑๐ ๒๐๑   การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา                                   ๓ (๒-๒-๕) Professional Development in Education   ๒๑๐ ๒๐๒   ภาวะผู้นําทางการศึกษา                                           ๓ (๒-๒-๕) Educational Leadership ๒๑๐ ๒๐๓   นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา                            ๓ (๒-๒-๕) Policy and Principle of Educational Administration ๒๑๐ ๒๐๔   การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                ๓ (๒-๒-๕) Curriculum Development andt Educational Quality Promoting ๒๑๐ ๒๐๕   การประกันคุณภาพการศึกษา                                     ๓ (๒-๒-๕) Quality Assurance in Education ๒๑๐ ๒๐๖   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                     ๓ (๒-๒-๕) Morality and Professional Ethics ๒๑๐ ๒๐๗   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา                      ๓ (๙๐) Training Experience in Educational Administration   ๓) หมวดวิชาเลือก เป็นวิชาเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นไปตามความสนใจของนิสิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา ๒๑๐ ๓๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธบริหารการศึกษา                        (๓) (๒-๒-๕) English for Buddhist Educational Administration ๒๑๐ ๓๐๒   พื้นฐานภาษาบาลี                                                  (๓) (๒-๒-๕) Basic Pali Language ๒๑๐ ๓๐๓   การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                             (๓) (๒-๒-๕) School Administration for Excellence ๒๑๐ ๓๐๔   การวิจัยแบบผสานวิธี                                              (๓) (๒-๒-๕) Mixed Methodology Research ๒๑๐ ๓๐๕   การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ                            (๓) (๒-๒-๕) Buddhist School Administration ๒๑๐ ๓๐๖   การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา                         (๓) (๒-๒-๕) Independent Studies in Buddhist Educational Administration   ๔) วิทยานิพนธ์ ๒๑๐ ๔๐๑   วิทยานิพนธ์                                                         ๑๒ หน่วยกิต Thesis   ๓.๑.๔  แผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๒๐๑   การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา Professional Development in Education ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา Buddhist Educational Administration Research Methodology ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๒   ภาวะผู้นําทางการศึกษา Educational Leadership ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration ๓ (๒-๒-๕)
รวม ๑๒
  ภาคการศึกษาที่ ๒
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๒๐๓   นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา Policy and Principle of Educational Administration ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Curriculum Development and Promoting Educational Quality ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๕   การประกันคุณภาพการศึกษา Quality Assurance in Education ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ Morality and Professional Ethics ๓ (๒-๒-๕)
รวม ๑๒
      ภาคการศึกษาที่ ๓
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ Seminar on Buddhist Integrational Active Learning ๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน Meditation (๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๓๐๒ พื้นฐานภาษาบาลี Basic Pali Language (๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา Training Experience in Educational Administration ๓ (๙๐)
รวม ๖ (๖)
ภาคการศึกษาที่ ๔  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารการศึกษา English for Educational Administration (๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์ Thesis ๑๒
รวม ๑๒ (๓)