ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา

 

       ๑.๑ ระบบ

จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

หลักสูตรอาจจัดระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษามีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์

       ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

อาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้อีก ๑ ภาคการศึกษา มีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์

       ๑.๓ การคิดหน่วยกิตระบบทวิภาค

๑.๓.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๓  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๔  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๕  การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๖  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๑.๓.๗ รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวกับระยะเวลาการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

๒.  การดำเนินการของหลักสูตร

 

       ๒.๑ วัน เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

ให้มีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔ ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่  ๑   พฤษภาคม – ตุลาคม

ภาคการศึกษาที่  ๒   พฤศจิกายน – เมษายน

เรียนวันปกติ วันพฤหัสบดี – วันศุกร์  และวันหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์

       ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๒.๒.๑  จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป ยกเว้นมีประสบการณ์ทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษา หรือ

๒.๒.๒  จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค  จากระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

๒.๒.๓  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๒.๒.๔  ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๒.๕  คุณสมบัติอื่น ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

       ๒.๓ วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

๒.๓.๑  คณะกรรมการประชุมเพื่อประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ replicas de relojes ประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด

๒.๓.๒  วิธีคัดเลือกอื่น ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

 

       ๒.๔  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

– มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษาน้อย

– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี หลักสถิติและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาน้อย

– มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างวิจัย/วิทยานิพนธ์น้อย

– มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมและการบูรณาการการศึกษากับพระพุทธศาสนาน้อย

 

         ๒.๕  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิต

– จัดสอนรายวิชาพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้จบไม่ตรงสาขา

– จัดสอนภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล และภาษาบาลีอันเป็นอัตลักษณ์สถาบัน

– จัดทำโครงการคลีนิควิทยานิพนธ์ แนะนำการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จตามระยะเวลา

– สอนเทคนิคการวิเคราะห์และบูรณาการหลักธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการนำไปใช้ในการบริหารการศึกษา

 

 

 

 

       ๒.๖  แผนการรับนิสิตและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี

             

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น

            ชั้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ชั้นปีที่  ๑ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
ชั้นปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
รวม ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐

 

           

       ๒.๗ งบประมาณตามแผน  (คิดเป็นค่ากลางชุดเดียว)

 

            ๒.๗.๑ งบประมาณรายรับ

            หลักสูตรมีแผนรับนิสิตปีละ ๕๐ รูป/คน แต่ละคนจะต้องจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตลอดหลักสูตรในช่วงเวลา ๒ ปีการศึกษา โดยเฉลี่ยคนละ ๑๐๓,๒๐๐ บาท ดังนั้นจึงเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อปี คนละ ๕๑,๖๐๐ บาท

รายการรับ ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ค่าธรรมการศึกษา (เหมาจ่าย)

-ค่าบำรุงการศึกษา

-ค่าลงทะเบียนเรียน

-ค่าธรรมอื่นๆ

๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐ ๒๕,๘๐๐
 จำนวนนิสิต (คน) ๒๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
รวมทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐ ๑,๒๙๐,๐๐๐

 

          ๒.๗.๒ งบประมาณรายจ่าย

รายการจ่าย ประมาณรายรับในปีงบประมาณ (พ.ศ.)
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร

(๑๒ เดือนๆ ละ ๘๐,๐๐๐)

๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการบรรยาย

(ปีละ ๓๖๐ ชม.ๆ ละ ๑,๕๐๐ บ.)

๕๔๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (เฉลี่ยคนๆ ละ ๒,๐๐๐) ๑๒๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (เฉลี่ยคนๆ ละ ๔,๐๐๐) ๒๔๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงสถาบัน ๓๑๕,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐
รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น ,๔๒๕,๐๐๐ ๓,๙๙๐,๐๐๐ ๓,๙๙๐,๐๐๐ ๓,๙๙๐,๐๐๐ ๓,๙๙๐,๐๐๐

 

 

       ๒.๘  รูปแบบการจัดการศึกษา

            จัดแบบชั้นเรียน พร้อมทั้งมีการสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา

 

       ๒.๙  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ต้องเป็นการศึกษาตามหลักสูตรที่มีระดับการศึกษาและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑

 

๓.  หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

 

       ๓.๑ หลักสูตร

 

            ๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๒ หน่วยกิต จัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก ๒ ผู้เรียนต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต และทําวิทยานิพนธ์ที่มีค่าเทียบไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต โดยใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา

 

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ  ดังนี้

๑)  หมวดวิชาบังคับ หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี หรือวิชาที่ต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรหรือสถาบัน

๒)  หมวดวิชาเอก หมายถึง วิชาแกน หรือวิชาเฉพาะด้าน หรือวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้จริง รวมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงของนิสิต ตามสาขาวิชาที่ศึกษา

๓)  หมวดวิชาเลือก หมายถึง วิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีความรอบรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

๔)  วิทยานิพนธ์ หมายถึง งานวิจัยหรือการค้นคว้าที่นิสิตทำเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ตามเกณฑ์ของหลักสูตร

ผู้เข้าศึกษาต้องสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และทำกิจกรรมทางวิชาการ สัมมนา ศึกษาดูงาน และปฏิบัติกรรมฐาน ตามที่หลักสูตรหรือมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณ์เฉพาะแก่นิสิต สรุปเป็นตารางดังนี้

 

 

ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๒*
หมวดวิชาบังคับ
     -วิชาบังคับ นับหน่วยกิต
     -วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต (๓)
หมวดวิชาเอก ๒๑
หมวดวิชาเลือก (๖)
วิทยานิพนธ์ ๑๒
รวมทั้งสิ้น ๔๒

*เลขใน (….)  เป็นวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

 

            ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต

ความหมายของเลขรหัสวิชาในหลักสูตร เป็นเลข ๖ หลัก  มีความหมายดังนี้

เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ         ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา

เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงหมวดวิชา   ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา

 

            ๑) หมวดวิชาบังคับ เน้นให้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยต่อไป แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

๑.๑)  วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต  จำนวน ๙ หน่วยกิต

๒๑๐ ๑๐๑   สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ                     ๓ (๒-๒-๕)

Seminar on Buddhist Integrational Active Learning

๒๑๐ ๑๐๒   ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา                     ๓ (๒-๒-๕)

Buddhist Educational Administration Research Methodology

๒๑๐ ๑๐๓   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ             ๓ (๒-๒-๕)

Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration

 

๑.๒)  วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จำนวน ๑ รายวิชา

๒๑๐ ๑๐๔   กรรมฐาน                                                           (๓) (๒-๒-๕)

Meditation

 

            ๒) หมวดวิชาเอก เป็นวิชาเฉพาะสาขาที่ต้องศึกษา โดยต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้ของผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา และสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน ๒๑ หน่วยกิต

๒๑๐ ๒๐๑   การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา                                   ๓ (๒-๒-๕)

Professional Development in Education

 

๒๑๐ ๒๐๒   ภาวะผู้นําทางการศึกษา                                           ๓ (๒-๒-๕)

Educational Leadership

๒๑๐ ๒๐๓   นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา                            ๓ (๒-๒-๕)

Policy and Principle of Educational Administration

๒๑๐ ๒๐๔   การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                ๓ (๒-๒-๕)

Curriculum Development andt Educational Quality Promoting

๒๑๐ ๒๐๕   การประกันคุณภาพการศึกษา                                     ๓ (๒-๒-๕)

Quality Assurance in Education

๒๑๐ ๒๐๖   คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                     ๓ (๒-๒-๕)

Morality and Professional Ethics

๒๑๐ ๒๐๗   การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา                      ๓ (๙๐)

Training Experience in Educational Administration

 

๓) หมวดวิชาเลือก เป็นวิชาเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อัตลักษณ์ของสถาบัน และเป็นไปตามความสนใจของนิสิต ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา

๒๑๐ ๓๐๑   ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธบริหารการศึกษา                        (๓) (๒-๒-๕)

English for Buddhist Educational Administration

๒๑๐ ๓๐๒   พื้นฐานภาษาบาลี                                                  (๓) (๒-๒-๕)

Basic Pali Language

๒๑๐ ๓๐๓   การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ                             (๓) (๒-๒-๕)

School Administration for Excellence

๒๑๐ ๓๐๔   การวิจัยแบบผสานวิธี                                              (๓) (๒-๒-๕)

Mixed Methodology Research

๒๑๐ ๓๐๕   การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ                            (๓) (๒-๒-๕)

Buddhist School Administration

๒๑๐ ๓๐๖   การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา                         (๓) (๒-๒-๕)

Independent Studies in Buddhist Educational Administration

 

            ๔) วิทยานิพนธ์

            ๒๑๐ ๔๐๑   วิทยานิพนธ์                                                         ๑๒ หน่วยกิต

Thesis

 

            ๓.๑.๔  แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ๑

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๒๐๑

 

การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

Professional Development in Education

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๒ ระเบียบวิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา

Buddhist Educational Administration Research Methodology

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๒

 

ภาวะผู้นําทางการศึกษา

Educational Leadership

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๓ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration

๓ (๒-๒-๕)
  รวม ๑๒

 

ภาคการศึกษาที่ ๒

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๒๐๓

 

นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา

Policy and Principle of Educational Administration

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๔ การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Curriculum Development and Promoting Educational Quality

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๕

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

Quality Assurance in Education

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๖ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Morality and Professional Ethics

๓ (๒-๒-๕)
  รวม ๑๒

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ ๓

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๑๐๑ สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ

Seminar on Buddhist Integrational Active Learning

๓ (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๑๐๔ กรรมฐาน

Meditation

(๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๓๐๒ พื้นฐานภาษาบาลี

Basic Pali Language

(๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๒๐๗ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

Training Experience in Educational Administration

๓ (๙๐)
  รวม ๖ (๖)

ภาคการศึกษาที่ ๔

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
๒๑๐ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารการศึกษา

English for Educational Administration

(๓) (๒-๒-๕)
๒๑๐ ๔๐๑ วิทยานิพนธ์

Thesis

๑๒
  รวม ๑๒ (๓)