ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย (ข้อมูลใต้รูปภาพ)

32392183_1664497063638357_2578294199505911808_n

งบประมาณตามแผน
๑ งบประมาณรายรับ (สำหรับพระภิกษุ)

 

รายละเอียดรายรับ

                              งบประมาณรายรับในปีประมาณ (พ.ศ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๑,๐๐๐ x๒๖ ๑๑,๖๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๑๑,๘๕๐ x๒๑
ค่าลงทะเบียน ๔๙,๓๐๐x๓ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๕๐๐ ๑๐,๕๐๐  
ค่าเทอมรวม ๓ ภาคเรียน ๔๙,๓๐๐x๒๖ ๑๐,๖๐๐ ๙,๔๐๐ ๙,๕๐๐  
ค่าบำรุงการศึกษา ๒,๐๐๐ x๒๖ ๓๒,๓๐๐x๑๖ ๓๑,๖๐๐ x๒๗ ๓๑,๗๐๐x๗  
รายรับทั้งหมด ๑,๓๔๙,๘๐๐ ๕๑๖,๘๐๐ ๘๕๓,๒๐๐ ๒๒๑,๙๐๐ ๒๔๘,๘๕๐

 

 

๒ งบประมาณ (สำหรับคฤหัสถ์)

 

รายละเอียดรายรับ

                              งบประมาณรายรับในปีประมาณ (พ.ศ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่   ๑๖,๔๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐  
ค่าลงทะเบียน ๑๐,๕๐๐ ๑๔,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐  
ค่าบำรุงการศึกษา ๑๒,๔๐๐ ๑๒,๔๐๐ ๑๓,๑๐๐  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) ๔๐,๓๐๐ x๒ ๔๓,๖๐๐ x๑ ๔๑,๓๐๐ x๑  
รายรับทั้งหมด ๘๐,๖๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๔๑,๓๐๐

 

๓ งบประมาณรายรับ (ภาคพิเศษ)

 

รายละเอียดรายรับ

                              งบประมาณรายรับในปีประมาณ (พ.ศ)
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
ค่าลงทะเบียนนิสิตใหม่ ๑๘,๙๐๐ ๒๔,๘๐๐ ๒๔,๙๐๐ ๒๔,๙๐๐ ๒๕,๐๕๐x๑๑
ค่าลงทะเบียน ๑๙,๐๐๐ ๒๒,๔๕๐ ๒๖,๒๐๐ ๒๐,๗๐๐  
ค่าบำรุงการศึกษา ๑๔,๙๕๐ ๑๙,๙๕๐ ๒๒,๕๕๐ ๒๓,๙๐๐  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ต่อคน) ๕๒,๘๕๐x๒๗ ๖๗,๒๐๐x๓๙ ๗๓,๖๕๐x๓๘ ๖๙,๕๐๐ x๑๘  
รายรับทั้งหมด ๑,๔๒๖,๙๕๐ ๒,๒๘๔,๘๐๐ ๒,๗๙๘,๗๐๐ ๑,๒๕๑,๐๐๐ ๒๗๕,๕๕๐