ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผลงานทางวิชาการ

 

ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
(สมเกียรติ น้อยวัน)
002DrSOMKAERT
Phrakhru Samothankhetkhanarak,Dr.
อาจารย์

 

๑. ชื่อผลงาน บทความวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการพัฒนานิสิตตามกรอบนวลักษณ์กับประสิทธิผลการพัฒนาตามกรอบ มคอ. ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ปีที่ตีพิมพ์ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

แหล่งที่ตีพิมพ์  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 ๒ ดร.พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส (บุญช่วย อุ้ยวงค์)
20068111_1375926629162070_1539138145_n
Phra Athikan Boonchuay Jotivaṃso,Dr.
 อาจารย์ ๑     งานวิจัย

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร., แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชุมชน :พ.ศ.๒๕๕๗

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส,ดร., รูปแบบการรักษาและป้องกันยาเสพติดตามแนวทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดพุทธเกษม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.และคณะ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐

๒     บทความวิชาการ

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. “The Importance of Vinaya and Monastic Code : Answer for Secular Reproaches in Thailand”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๘๔-๙๒.

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. “คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา”. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ ๑๖, ฉบับที่ ๓ (ฉบับพิเศษ) ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙)

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. “A Model Development of Causal Structural Relationship of Factors Influencing the Effectiveness of Staff Knowledge Management Khon kaen, Primary Education Service Area Office ๑”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐

พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร. “ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา

Leadership of Executives in The View of Subordinates”. วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

ปีที่ ๔ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

  ดร.สุนทร สายคำ21208642_1419647908123275_27067351_nDr.Sunthon Saikham  อาจารย์ ๑     งานวิจัย

สุนทร  สายคำ และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

สุนทร  สายคำ และคณะ, “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง”. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

สุนทร  สายคำ และคณะ, “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

สุนทร  สายคำ และคณะ, วิธีวิทยาการประเมินผลการดำเนินการตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวักขอนแก่น”.  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

 ๒. บทความวิชาการ

สุนทร  สายคำ และคณะ. “Guideline on the Participating Development the Local Governmental Organization for the Community Forest Preservation : A case study  of Wat Pa Pachasan Hnong Songhong  District, Khon Kaen Province” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓.  ปีที่พิมพ์ ๓,  (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) : ๕๓๔-๕๔๘.

สุนทร  สายคำ และคณะ. “ภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา” .วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๑๕-๒๘.

 ดร.สมปอง
ชาสิงห์แก้ว21150772_1419647911456608_220564864_nDr.Sompong Chasingkaew
อาจารย์ ๑       งานวิจัยดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว. “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว. “การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒   บทความวิชาการ

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว. “The Two Truths in Buddhist Thought”. NIC๒๐๑๗: The Fourth National and The Second International Conference ๒๐๑๗. “ Buddhist Innovation for Developing Thailand”, MahachulaLongkornrajavidyalaya University,

          Khon Kaen Campus.วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม ปีที่ ๔ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐

ดร.สมปอง ชาสิงห์แก้ว. “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๐

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม

27045095_1551804958240902_1639456103_nAsst.Dr.Theerasak Bungmoom

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑. ชื่อผลงาน

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. วารสารวิชาการมหาวิทาลัยปทุมธานี  ปีที่  ๘  ฉบับที่  ๒  กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. ชื่อผลงาน

การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้   ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๔  :  รายงานการวิจัยทางพุทธศาสนา  เพื่อพัฒนาความหลากหลาย  ด้านวัฒนธรรม  ในอีสานใต้  ปีที่  ๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 ดร.สังวาลย์ เพียยุระ

26996912_1551805021574229_623499868_n

Dr.Sangwan Phiayura

 อาจารย์พิเศษ ๑. ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

๒. ชื่อผลงาน

สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซี่ยน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑.พ.ศ. ๒๕๕๗

๓.ชื่อผลงาน      การพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  best replica watches สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ …พ.ศ.  ๒๕๕๘

 
.