อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


ดร.สุนทร สายคำ

วิทยฐานะ  : ปวช.  (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
                      ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง)
                      อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
                      ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
                      พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 095-6613809
อีเมล์ : 
Facebook :


เจ้าอธิการบุญช่วย โชติวํโส, ดร.

วิทยฐานะ  :  นักธรรมชั้นเอก
                       ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                       พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)
                       ป.บัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู)
                       ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
                       พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
                       ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 085-4599365
อีเมล์ : 
Facebook :


พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร.

วิทยฐานะ  : พธ.บ. (การสอนภาษาไทย)
                      ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
                      ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 406 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :

รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง

วิทยฐานะ  :  เปรียญธรรม 9 ประโยค
                      น.บ.
                      พธ.บ
                      M.A.
                      Ph.D.
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :


ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์

วิทยฐานะ  : บธ.บ. (การจัดการโฆษณา)
                      ป.บัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
                      ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ภาคภาษาอังกฤษ
                      ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ภาคภาษาอังกฤษ
ที่ทำงาน : อาคารเรียนบัณฑิตศึกษา ห้อง 206 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : 
Facebook :