ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่นหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205031

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระสุพิชฐพล ชิตวิริโย (เชื้อกุล)

ชื่อเล่น : มอส

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 4 กันยายน พ.ศ.2539

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : วัดหนองแวง พระอารามหลวง เลขที่ 593 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 062-1703533

 E-mail : Suphittapol2539@gmail.com

 ID Line  : 621703533

Facebook : สุพิชฐพล ช.ชิตวิทย์

การทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูอัตราจ้าง

ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205032

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระอุทัย อุตฺตมปญฺโญ (ศรีชา)

ชื่อเล่น : แจ๊ค

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2530

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   สาขาวิชารัฐศาตร์

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : วัดศรีแก้ว 140 หมู่ 1 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 087-6447372

 E-mail : jackbanthon@gmail.com

 ID Line  : 0876447372

Facebook : แจ๊ค เนื้อนาบุญของแม่

การทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : ตำบลโนนท่อน

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : เลขาเจ้าคณะตำบลโนนท่อน เขต2

ที่อยู่หน่วยงาน : ตำบลโนนท่อน

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย : ใจดี อยากคุยกับทุกคน

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205033

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์ ภูวนน ธีรวฑฺฒโน /เริ่มศรี

ชื่อเล่น : ภู

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 26 กรกฎาคม พ.ศ.2532

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 681 วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) ต ในเมือง อ เมืองขอนแก่น จ ขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651553

 E-mail : P.rermsri@Gmail.com

 ID Line  : 0624651553

Facebook : ชีวิตไม่สิ้นหวัง

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดศรีจันทร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีจันทร์

ที่อยู่หน่วยงาน : วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง)

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : พอใจเท่าที่มี ยินดีเท่าที่ได้

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ/ท่องตำรา

ความสามารถพิเศษ : เย็บ/ปัก/ถัก/ร้อย

ลักษณะนิสัย : สบายๆง่ายๆ

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205034

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระธนพร คุณสมฺปนฺโน (อาคะนิช)

ชื่อเล่น : ณัฐ

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย   สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : วัดศรีจันทร์ 681 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 091-7063994

 E-mail : nut0917063994@gmail.com

 ID Line  : thanaporn324

Facebook : Thanaporn Arkhanit

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดศรีจันทร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : วัดศรีจันทร์ 681 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ทำดีได้ดี

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ : โปรแกรม photoshop

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205035

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน (หมื่นแก้ว)

ชื่อเล่น : โด้

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 14 พฤษภาคม พ.ศ.2533

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   สาขาวิชาปรัชญา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 237 วัดธาตุ พระอรรามหลวง ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์ : 084-4039167

 E-mail : sangkk_2554@hotmail.com

 ID Line  : 10000kaew

Facebook : นัฐพงศ์ หมื่นแก้ว

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : นักวิชาการศึกษา

ที่อยู่หน่วยงาน : 30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205036

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายวรยุทธ พลศรี

ชื่อเล่น : เบลล์

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 7 ธันวาคม พ.ศ.2533

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 76 หมู่ 8 ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

เบอร์โทรศัพท์ : 087-9459155

 E-mail : bellgood.61@gmail.com

 ID Line  : bellmath0712

Facebook : นายวรยุทธ พลศรี

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย

ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ม.6 ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ทำได้ แล้วต้องทำ

งานอดิเรก : เลี้ยงวัว

ความสามารถพิเศษ : –

ลักษณะนิสัย : ชอยสนุก เฮฮา

อื่นๆ : –ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205037

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายสรณ์สิริ​ ศรีชาทุม

ชื่อเล่น : แซ็ค

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 7 กรกฎาคม พ.ศ.2538

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 263​ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู​ 39270

เบอร์โทรศัพท์ : 085-7607093

 E-mail : Sonsiri_Srichathum@outlook.com

 ID Line  : 0857607093

Facebook : Sornsiri​ J. Srichathum

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูผู้สอน

ที่อยู่หน่วยงาน : 274​ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู​ 39270

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205038

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาววรีภรณ์ นระแสน

ชื่อเล่น : มิน

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 10 เมษายน พ.ศ.2539

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 145 หมู่ที่ 5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

เบอร์โทรศัพท์ : 091-7196421

 E-mail : Narasan39@gmail.com

 ID Line  : Minnywareporn19

Facebook : MooRock Wareporn. Narasaen

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนเพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูผู้สอน

ที่อยู่หน่วยงาน : 274. หมู่ที่ 5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205039

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายกัณพัฒน์ แพงดาน

ชื่อเล่น : เพลิง

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 22 เมษายน พ.ศ.2528

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   สาขาวิชาสังคมศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 75 หมู่3 บ้านโนนตุ่น ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : 083-3558574

 E-mail : Kannaphat567@gmail.com

 ID Line  : Kannaohat567

Facebook : Kannaphat pangdan

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู คศ.1

ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป.ขอนแก่นเขต4

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ทำให้สุดความสามารถ

งานอดิเรก : เล่นกีฬา ฟังเพลง

ความสามารถพิเศษ : กีฬา

ลักษณะนิสัย : สนุกสนาน ร่าเริง เป็นกันเอง

อื่นๆ : –

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205040

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวปัณฑิตา แพงดาน

ชื่อเล่น : ปลั๊กไฟ

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 1/7/1994 7 มกราคม พ.ศ.2537

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 75 หมู่ที่ 3 บ้านโนนตุ่น ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรศัพท์ : 080-7446927

 E-mail : plugfire1994@gmail.com

 ID Line  : plugfire1994

Facebook : Pantita PF Khamtat

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาลตำบลบรบือ หมู่ที่ 1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : อย่าตัดสินคนจากภายนอก

งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ

ความสามารถพิเศษ : ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน

ลักษณะนิสัย : ร่าเริง แจ่มใส จริงใจ

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205041

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวภัสรพรรณ แสนหล้า

ชื่อเล่น : หญิง

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 7 ธันวาคม พ.ศ.2531

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 187/234 หมู่ที่ 4 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์ : 084-9551684

 E-mail : pasarapun.s@gmail.com

 ID Line  : Nuuying…

Facebook : Flower Destiny Ying

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ที่อยู่หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

งานอดิเรก : ออกกำลังกาย

ความสามารถพิเศษ : –

ลักษณะนิสัย : ใจดี ขี้สงสาร น่ารัก นิสัยดี

อื่นๆ : –

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205042

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์

ชื่อเล่น : อิ๋ว

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 10 สิงหาคม พ.ศ.2529

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   สาขาวิชา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40260

เบอร์โทรศัพท์ : 094-1701464

 E-mail : anyada.tas@mcu.ac.th

 ID Line  : anyada.t

Facebook : Anyada Tasao

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : นักวิชาการศึกษา

ที่อยู่หน่วยงาน : 30 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : อย่ากลัวล้มทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้น

งานอดิเรก : ท่องเที่ยว

ความสามารถพิเศษ

ลักษณะนิสัย : พูดน้อยกับคนไม่สนิท

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205043

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวภัณฑิรา ธิตะปัน

ชื่อเล่น : อ้อ

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 14 ธันวาคม พ.ศ.2526

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 113 หมู่ 12 บ้านหนองผือ ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

เบอร์โทรศัพท์ : 085-9265819

 E-mail : meji_9@hotmail.com

 ID Line  : aoraaora19

Facebook : หมูน้อย หมูน้อย

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนวัดศรีจันทร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ

ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : สำคัญก็รักษา ไร้ค่าก็ปล่อยผ่าน

งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกาย ขับรถเล่น เข้าวัดฟังธรรม

ความสามารถพิเศษ : เล่นกีฬา

ลักษณะนิสัย : อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205044

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายองอาจ นามพิกุล

ชื่อเล่น : โป้ง

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 17 กรกฎาคม พ.ศ.2527

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 221 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

เบอร์โทรศัพท์ : 088-3368569

 E-mail : Pongkultip279@gmail.com

 ID Line  :

Facebook : องอาจ นามพิกุล

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการ

ที่อยู่หน่วยงาน : 29 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ต้องลองถึงจะรู้ ต้องฝึกถึงจะเป็น

งานอดิเรก : ซ่อมแซมของใช้ทั่วไปและเลี้ยงวัว

ความสามารถพิเศษ : งานช่าง

ลักษณะนิสัย : ง่ายๆชอบเห็นทุกคนมีรอยยิ้ม

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205045

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายอภิชาติ จันทร์ศรี

ชื่อเล่น : ต้น

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 17 มีนาคม พ.ศ.2534

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220

เบอร์โทรศัพท์ : 090-7123993

 E-mail : princetonnam34@gmail.com

 ID Line  : –

Facebook : –

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ที่อยู่หน่วยงาน : เลขที่ 680 หมู่ 14 ซอยปัญญา ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205046

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายวัณณุวรรธน์ ศรีไสว

ชื่อเล่น : อ๊อฟ

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 16 ธันวาคม พ.ศ.2533

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : 063-4144653

 E-mail : Aoffsrisawai1990@gmail.com

 ID Line  : TAoffWannu1990

Facebook : AoffKrab

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : 101 หมู่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : วิ่งแล้วล้ม ยังได้แผล แต่ถ้ายอมแพ้ จะไม่ได้อะไรเลย

งานอดิเรก : ฟังเพลง, ดูวงโปงลาง

ความสามารถพิเศษ : ขับบทอาขยาน

ลักษณะนิสัย : เงียบ,ขรึม

อื่นๆ : –ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205047

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายพูลศักดิ์ พรมมน

ชื่อเล่น : ออย

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 20 กันยายน พ.ศ.2538

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 55 ม.10 บ.นาดี ต.นาดี อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340

เบอร์โทรศัพท์ : 085-9244472, 099-2062066

 E-mail : Oil0320fanta@gmail.com

 ID Line  : Oillust

Facebook : Maha Mano

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนฝายหินประชารักษ์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย

ที่อยู่หน่วยงาน : ม.7 บ.หนองแวงพัฒนา ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : สู้เท่านั้นที่ครองโลก

งานอดิเรก : พิสูจน์อักษรหนังสือ ตำราเรียน

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย : เข้าคนง่าย ร่าเริง

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205048

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวอาธิชา ศิริอามาตย์

ชื่อเล่น : ตั๊ก

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 17 มีนาคม พ.ศ.2534

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 267 หมู่ที่ 15 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

เบอร์โทรศัพท์ : 093-8581667

 E-mail : maria.athicha@gmail.com

 ID Line  : 0938581667

Facebook : Krutuk Bota-p

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ))

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : หมู่ที่ 1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ทุกความสำเร็จ เกิดจากความพยายาม

งานอดิเรก : ขายอาหารเสริม ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ

ความสามารถพิเศษ : นำสันทนาการกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียน

ลักษณะนิสัย : จริงใจ ตรงไปตรงมา ง่ายๆ ร่าเริงแจ่มใสข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205049

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายพงษ์ศักดิ์ บุบพิ

ชื่อเล่น : พงษ์

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 19 กรกฎาคม พ.ศ.2529

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 4 หมู่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ : 083-3615472

 E-mail : pong_bubpi@hotmail.com

 ID Line  : 0833615472

Facebook : พงษ์ศักดิ์ บุบพิ

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู คศ.1

ที่อยู่หน่วยงาน : 189 หมู่10 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : อยากเป็นต้องได้เป็น

งานอดิเรก : ขายของชำ

ความสามารถพิเศษ : _

ลักษณะนิสัย : ดี

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205050

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายก้องไกล เหมันต์

ชื่อเล่น : ก้อง

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 29 ตุลาคม พ.ศ.2536

สำเร็จการศึกษาจาก  ปริญญาตรี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 22 ม.4 บ้านหัวช้าง ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

เบอร์โทรศัพท์ : 085-0142650

 E-mail : kongkaik1993@gmail.com

 ID Line  : 850142650

Facebook : Kongkai Heman

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : 110 ม.6 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : “ทำให้ดีที่สุด ณ จุดที่ทำ เป็นให้ดีที่สุด ณ จุดที่เป็น”

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ

ความสามารถพิเศษ : อ่านอักษรโบราณ(อักษรธรรม-ไทน้อย)ได้

ลักษณะนิสัย : รักความเป็นไทย

อื่นๆ : –ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205051

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธิ์

ชื่อเล่น : ทัก

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 17 กันยายน พ.ศ.2529

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 679/2 หมู่ 20 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์ : 091-8500855

 E-mail : sawat8391@gmail.com

 ID Line  : sawat8391

Facebook : –

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : 110 หมู่ 6 บ้านคำหัวคู ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : มีสติอยู่กับกาย

งานอดิเรก : ศึกษาและประดิษฐ์งานด้านอากาศยาน

ความสามารถพิเศษ : กีฬาตะกร้อ

ลักษณะนิสัย : มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดีสนุกสนานขำขัน

อื่นๆ : –

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205052

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางอมรรัตน์ ดาคม

ชื่อเล่น : ปุ๊ก

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2528

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรศัพท์ : 091-8678528

 E-mail : pook_amornrat@hotmail.com

 ID Line  : pook_dakhom

Facebook : Pook Amornrat Tumpattanakul

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู

ที่อยู่หน่วยงาน : หมู่ที่ 6 บ้านสองคอน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวเสมอ

งานอดิเรก : ทำสวน

ความสามารถพิเศษ : ออกแบบงานกราฟฟิก photoshop

ลักษณะนิสัย : ยิ้มแย้ม แจ่มใส

อื่นๆ :ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205053

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายพิทยา ดาคม

ชื่อเล่น : ต้น

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 19 มกราคม พ.ศ.2528

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรศัพท์ : 084-8967363

 E-mail : Ton_dakhom@hotnail.com

 ID Line  : –

Facebook : Ton pittaya

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครู ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่หน่วยงาน : หมู่ที่ 6 บ้านสองคอน ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินความพยายาม

งานอดิเรก : ทำเครื่องบินพลังยาง เครื่องร่อน ทำสวน

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เล่นเปอร์คัทชั่น เตะตะกร้อ

ลักษณะนิสัย : เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ

อื่นๆ :

ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205054

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นางสาวภาวิณี ประทุมสาย

ชื่อเล่น : หญิง

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 25 มีนาคม พ.ศ.2530

สำเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 114 หมู่ 7. ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

เบอร์โทรศัพท์ : 085-0019401

 E-mail : pavinee250330@gmail.com

 ID Line  : 0850019401

Facebook :

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : วัดและประเมินผล

ที่อยู่หน่วยงาน : 163 หมู่ 3 ต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ :

งานอดิเรก :

ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :

อื่นๆ :


ข้อมูลส่วนตัว

รหัสนิสิต : 6305205055

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล : นายยศพัทธ์ เที่ยงผดุง

ชื่อเล่น : มอส

วัน-เดือน-ปี (เกิด) : 7 กันยายน พ.ศ.2537

สำเร็จการศึกษาจาก  ป.ตรี   สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 95 หมู่1 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

เบอร์โทรศัพท์ : 085-4598955

 E-mail : Mossmossmoss129@gmail.com

 ID Line  : Steve543

Facebook : –

ที่ทำงาน

ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน : ครูผู้ช่วย

ที่อยู่หน่วยงาน : อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลอื่นๆ

คติประจำใจ : อยูกับปัจจุบัน

งานอดิเรก : ทำกับข้าว

ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรี

ลักษณะนิสัย : น่ารักน่ากอด

อื่นๆ :