คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เลขที่คำสั่ง เรื่อง
๓๑/๒๕๖๔ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๒๕๒/๒๕๖๒ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๒๔๘/๒๕๖๒ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น