ข่าวบริการวิชาการ

22 พ.ค.61
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม อดีต รอง ผอ.สพป.เขต4 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาโท สาขาพุทธบริหารการศึกษาและ ดร.สุนทร สายคำ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น. นำเสนอแผน ยุทธศาสตร์ เครือข่าย 1หลักสูตร 1ชุมชน เข้มแข็งในหลักสูตรท้องถิ่น ต่อ ที่ประชุม สพป.เขต 4 อ.น้ำพอง.
โดย มี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ปัจจุบัน
ดร.บวร เทศารินทร์ เป็นประธาน
33207225_1672582892829774_3708248997857591296_n

33151683_1672582806163116_6188393165901266944_n

33073346_1672582856163111_310202011498840064_n33312444_1672582832829780_602443603637174272_n
22 พ.ค.61
ผศ.ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม อดีต รอง ผอ.สพป.เขต4 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาโท สาขาพุทธบริหารการศึกษาและ ดร.สุนทร สายคำ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น. นำเสนอแผน ยุทธศาสตร์ เครือข่าย 1หลักสูตร 1ชุมชน เข้มแข็งในหลักสูตรท้องถิ่น ต่อ ที่ประชุม สพป.เขต 4 อ.น้ำพอง.
โดย มี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 ปัจจุบัน
ดร.บวร เทศารินทร์ เป็นประธาน