คำอธิบายรายวิชา

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   

๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                            

            ๑) ชื่อหลักสูตร                   : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

                  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ         : Master of Arts Program in Educational Administration

            ๒) ชื่อปริญญา                                         

                   ชื่อเต็มภาษาไทย          : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

                   ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       : Master of Arts (Educational Administration)

                   ชื่อย่อภาษาไทย           : พธ.ม. (การบริหารการศึกษา)

                   ชื่อย่อภาษาอังกฤษ        : M.A. (Ed.Adm.)

            ๓) สาขาวิชา                     : การบริหารการศึกษา

 

๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

            ๑) คณะต้นสังกัด                 : ครุศาสตร์

            ๒) สถานที่เปิดสอน               : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 

๑.๓ ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            ๑) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษากำหนดให้มีการศึกษาวิชาการทาง พระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปอันสอดคล้องกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป

            ๒) ความสำคัญของหลักสูตร

มีเป้าหมายชัดเจนที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้     ใฝ่คิด เป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

            ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการพร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

๒.เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้นำความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนามีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนาสุขสงบเยือกเย็นแจ่มใสใฝ่รู้สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นพุทธศาสตรมหาบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้

 

 

๓. เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์วิจัยจัดระบบและประเมินผลข้อมูลจนเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการพระพุทธศาสนาที่บูรณาการเข้ากับวิชาการทางด้านการจัดการตลอดจนพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญยั่งยืนตลอดไป

 

๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา

 

            ๑) หมวดวิชาบังคับ

 

            ๑.๑) วิชาบังคับ นับหน่วยกิต  จำนวน  ๙  หน่วยกิต

 

๒๑๐ ๑๐๑  สัมมนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ
Seminar on Buddhist Integrational Active Learning

ศึกษาหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา  พระไตรปิฎกและเอกสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา  ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  บทบาทคณะสงฆ์กับการศึกษา  การบูรณาการพุทธธรรมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  การบริหารจัดการให้เกิดการช่วยเหลือดูแลผู้เรียน
Educational system and administration in Buddhism, Tipitaka and Buddhist textbooks, Thai Sangha educational system, Sankha role in Education, Buddhist integrated active learning, learners’ skills, discipline and morality development, supervising and caring of learners, activity  and students’ affairs management

 

๒๑๐ ๑๐๒  วิธีการวิจัยทางพุทธบริหารการศึกษา
Buddhist Educational Administration Research Methodology
ศึกษาหลักการแสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการวิจัย  พุทธวิธีการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิจัยทางการศึกษา กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย  การเขียนโครงร่างวิจัย  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เครื่องมือการวิจัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  วิธีดำเนินการวิจัย  สถิติเพื่อการวิจัย  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเขียนรายงานการวิจัย โปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำเสนอผลการวิจัยในเวทีต่างๆ
Knowledge seeking and building a new body of knowledge through research, buddhist research methodology, researher ethics, types of research, educational research, research process and step, research proposal writing, documents and research works concerned, research instrument, population and sample, research conducting, statistics used in research, application for data analysis, application for research report writing and presentation

 

๒๑๐ ๑๐๓  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
Innovation and Tecnology for Buddhist School Administration
ศึกษาพื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนวิถีพุทธกับสถานศึกษาต่างๆ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่ธรรมะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารสถานศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คอมพิวเตอร์กับการพัฒนาสื่อการศึกษา  คอมพิวเตอร์กับการคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ คอมพิวเตอร์กับพัฒนาโมเดลการบริหารการศึกษา
Fundamental Innovation and information technology, Buddhist school and Other educational institution, innovation and technology for Dhamma propagation, innovation and technology for school administration, innovation and technology for education in Thailand 4.0, computer for learning media development, computer for system thinking and creative,  Computer for educational administration model development,

 

 

 

            ๑.๒) วิชาบังคับ  ไม่นับหน่วยกิต  จำนวน  ๑ รายวิชา (๓ หน่วยกิต)

 

๒๑๐ ๑๐๔  กรรมฐาน
Meditation
ศึกษาความเป็นมาของการบริหารจิตและการเจริญสติ  การกำเนิดและองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์  ที่สุดสองอย่างและทางสายกลาง  ธุระ ๒ กรรมฐานหรือภาวนา ๒ ประโยชน์ของกรรมฐาน  อุปสรรคของกรรมฐาน  การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน  สำนักกรรมฐานสายต่างๆ  กรรมฐานในชีวิตประจำวัน  แนวโน้มการปฏิบัติกรรมฐานในสังคมโลก  หลักพุทธธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
Background of mental training and mindfulness cultivation, origin and factors of human life, two extreme practices and the Middle Path, two types of dhura, two types of meditation, the practice of the Four Foundations of Mindfulness, meditation centers, mental training and mindfulness development in daily life, tendency of mental training and mindfulness development in society, Buddha-dhamma for education and life quality development

 

๒) หมวดวิชาเอก      จำนวน  ๒๑  หน่วยกิต

 

๒๑๐ ๒๐๑  การพัฒนาวิชาชีทางการศึกษา
Professional Development in Education
ศึกษาจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของนักบริหาร  การพัฒนาวิชาชีพเชิงพุทธ  ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  สถาบันหรือองค์กรทางวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการผลิตครูและผู้บริหารมืออาชีพ  การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  การวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
Spirit and ideal of administrator, ideal of Buddhist administrator, buddha-dhamma in professional development, professional administrator, professional organization or institution, professional standard, school administrator, professional teacher and administrator producing process, knowledge management and administration, research for professional development

 

๒๑๐ ๒๐๒  ภาวะผู้นําทางการศึกษา
Educational Leadership
ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำ  ภาวะผู้นำเชิงพุทธ  พฤติกรรมและบทบาทผู้นำกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง  การปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน  การบริหารงานระบบเครือข่าย  การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครู
Concept and theory of leadership, Buddhist leadership, leadership behavior and role in social change, leadership development, motivation building, decision making, reaction and peer-development, risk and conflict management, community and local relation building, educational supervision

 

๒๑๐ ๒๐๓  นโยบายและหลักการบริหารการศึกษา
Policy and Principle of Educational Administration
ศึกษาหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร  การบริหารการศึกษาเชิงพุทธ  นโยบายและการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา  การบริหารองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา  การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
Concept and theory of educational administration, Buddhist educational administrator, educational administration effectiveness increase planning, educational organization and unit, administration of personnel, budget, finance, accounting and procurement, student affairs administration, laws and regulations concerning education and school administrator, modern innovation and technology in educational administration

 

๒๑๐ ๒๐๔  การพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
Curriculum Development and Educational Quality Promoting
ศึกษาหลักปรัชญาการศึกษา  ปรัชญาการศึกษาเชิงพุทธ  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธ  หลักสูตรการศึกษาไทยและนานาชาติ  การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลหลักสูตร  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Principle of educational philosophy, Buddhist educational philosophy, Buddha-dhamma in educational quality promoting, educational curriculum in Thailand and other countries, curriculum development and curriculum in school, knowledge management and teaching techniques, learning resource and environment development for learning promoting, students’ potential development, learning measurement and evaluation, research for educational development, curriculum assessment

 

๒๑๐ ๒๐๕  การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education
ศึกษาหลักการและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในและภายนอก  การกำหนดตัวบ่งชี้ต่างๆ  การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  การนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  บูรณาการพุทธธรรมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
Principle of educational quality assurance, Buddist educational quality assurance, internal and external quality assurance, educational quality assurance process, indicators specified, educational quality assurance invigilation,  educational quality assurance monitor, putting the educational quality assurance result into educational development

 

๒๑๐ ๒๐๖  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Morality and Professional Ethics
ศึกษาหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  หลักพุทธธรรมาภิบาล  หลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฏหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
Principle of good governance, buddhist good governance, Buddhist moral and etiquette of school administrator, professional standard and etiquette organization, moral and ethic principles of school administrators, professional standard criteria of school administrator, professional etiquettes of school administrator, moral and ethic

 

๒๑๐ ๒๐๗  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
Training Experience in Educational Administration
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ความเป็นผู้นําทางวิชาการ การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารสถานศึกษา  หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กิจการและกิจกรรมนักเรียน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษา  ภายใต้การแนะนําของผู้บริหารที่เป็นพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การบูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารสถานศึกษา
Practicum for experience in educational administration in institution specified, a practice in educational profession development, academic leadership, supervision or demonstration, administration in school, curriculum, teaching and learning, learning measurement and evaluation, students’ affairs and activities, professional moral, ethic and etiquette, and educational quality assurance under the supervision of advisor or supervising teacher, integration of Buddha-dhamma in Training Experience in Educational Administration

 

          ๓) หมวดวิชาเลือก

กำหนดให้ แผน  ก (๒) เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา (๖ หน่วยกิต)

๒๑๐ ๓๐๑  ภาษาอังกฤษสำหรับการบริหารการศึกษา
English
for Educational Administration
ศึกษาหลักภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน  ทักษะการเขียน ทักษะการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษกับการบริหารการศึกษา พื้นฐานพุทธธรรมกับภาษาอังกฤษ กับภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
Principle of English, skills in listening, speaking, reading and writing, communication skills in situations, academic English, English and educational administration, Buddha-dhamma and English basics, English and Buddhist learning

 

๒๑๐ ๓๐๒  พื้นฐานภาษาบาลี
Basic Pali Language
ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของภาษาบาลี  ภาษาบาลีหรือสันสกฤตในภาษาไทย พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์  หลักบาลีไวยากรณ์  การอ่าน การพูด การเขียน และการแปลภาษาบาลี  การแปลบทสวดมนต์ต่างๆ  การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน
Background and significance of the Pali language, Pali and Sanskrit in Thai language, Phrapariyattidhamma in Pali Division of the Thai Sangha, Pali grammar, reading, speaking, writing and translating in Pali, chanting stanza translation, application of Pali in daily life use

 

๒๑๐ ๓๐๓  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
School Administration for Excellence  ๓ (๓-๐-๖)

ศึกษาหลักการบริหารการศึกษา พุทธวิธีบริหารการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ นโยบายและแผนการจัดการศึกษา ตัวชีวัดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารองค์กรทางการศึกษาของไทย การจัดระบบบริหารงานภายในสถานศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษายุคใหม่  การตั้งเป้าหมายและการดำเนินงานตามแผน  การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษา
Principle of Educational administration, buddhist educational administration, best practice of buddhist school, educational management policy and plan, indicator in administration for excellence, educational organization administration in Thailand, school internal administration system management, innovation and technology for modern educational administration, goal setting and planned performance, performance follow-up and assessment, educational quality assurance

 

๒๑๐ ๓๐๔  การวิจัยแบบผสานวิธี
Mixed Methodology Research
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการวิจัยแบบผสานวิธี พุทธวิธีการวิจัย กรอบความคิดพื้นฐานของการวิจัยแบบผสานวิธี การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลผลข้อมูล ข้อจำกัดของการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยและพัฒนา การสนทนากลุ่ม การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเขียนและวางแผนการวิจัยแบบผสานวิธี การฝึกปฏิบัติภาคสนาม เทคนิคการวิจัยใหม่ ๆ ฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยแบบผสานวิธี
Concepts and theories of mixed methodology research, Buddhist research methodology, basic conceptual framework of mixed methodology research, determination of research problems, research design, data collection, data interpretation, limitations of the mixed methodology research, historical research, research and development, focus group discussion, participatory action, writing and planning of mixed methodology research, field practice, new research techniques, mixed methodology research practice

 

๒๑๐ ๓๐๕  การบริหารสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
Buddhist  School  Administration 
ศึกษาหลักการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  การบริหารงานบุคคล  งานวิชาการ การเงินและพัสดุอาคารสถานที่ กิจการและกิจกรรมนักเรียน  การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดและชุมชน  วิเคราะห์ตัวชี้วัดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ปัจจัยและกระบวนการพัฒนาสู่เป้าหมาย  ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ  การติดตามและประเมินผล บูรณาการพุทธธรรมกับการบริหารโรงเรียน
Principle of Buddhist school administration, administration in personnel, academic, finance and buildings, students’ affairs and activities, building relation between school and temple and community, analysis of performance indicators in Buddhist school, factors and development process leading to the goal, problems, obstacles and impacts, follow-up and assessment, integration of Buddha-dhamma in school administration

 

๒๑๐ ๓๐๖  การศึกษาอิสระทางพุทธบริหารการศึกษา                                     ๓ (๓-๐-๖)
Independent Studies in Buddhist Educational  Administration

ศึกษาการเขียนโครงการวิจัยหรือโครงการสัมมนา โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตามประเด็นที่เกี่ยวข้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ดังนี้ หลักพุทธบริหารการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาวิชาชีพ นโยบายหรือแผนการศึกษา ภาวะผู้นํา ทักษะการบริหาร การนิเทศก์หรือแนะแนว การบริหารวิชาการ พัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การบริหารองค์กร/สถานศึกษา บริหารงานบุคคล งบประมาณ ธุรการ และพัสดุ  เทคนิคการสอน  สื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  กิจกรรมนักเรียน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและความสัมพันธ์กับชุมชน  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การประกันคุณภาพการศึกษา
Writing research projects or seminar projects in educational administration in the following aspects: Princple of Buddhist educational administration, professional research and development, educational policy or plan, leadership, administration skills, academic administration supervision, curriculum development, teaching and learning management, organization/school administration, administration in personnel, budget, secretary and procurement, teaching techniques, instructional media and educational innovation, students’ activities,  learning measurement and evaluation, education-assist- resources and community relation, professional moral, ethic and etiquette, educational quality assurance