คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

 

ดร.พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
(สมเกียรติ น้อยวัน)
002DrSOMKAERT
Phrakhru Samothankhetkhanarak,Dr.
ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา

 

๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)พธ.บ.(ศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)Ph.D.(Social Sciences)
๓)M.A.(Philosophy)
๔)B.A.(Religion)
๕)Pali IV
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)University of Madras
๓)University of Madras
๔)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ๒ ดร.พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส (บุญช่วย อุ้ยวงค์)
20068111_1375926629162070_1539138145_n
Phra Athikan Boonchuay Jotivaṃso,Dr.
เลขานุการหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
๔)ป.บัณฑิต.(วิชาชีพครู)
๕)พธ.บ.(พระพุทธศาสนา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)M.A.(Buddhist Studies)
๔)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๕)B.A.(Buddhist Studies)
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๔)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๕)มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
 ๓  ดร.สุนทร สายคำ
21208642_1419647908123275_27067351_n
Dr.Sunthon Saikham
 ผู้ช่วยเลขานุการ / ผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา  ๑)พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
๒)ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
๓)ปว.ค.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
๔)อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
๕)ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
๖)ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Buddhist Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational of Technology)
๓)Grad.Dip.(Teaching Profession)
๔)B.I.(ฺBachelor of Industrial)
๕)Dip.(Electrical Power of Technician)
 ๑)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๕)วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน
ดร.สมปอง
ชาสิงห์แก้ว
21150772_1419647911456608_220564864_n
Dr.Sompong Chasingkaew
กรรมการบริหารหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา ๑)ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
๒)กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
๓)กศ.บ. (เคมี-การบริหารการ ศึกษา)
คุณวุฒิภาษาอังกฤษ
๑)Ph.D.(Educational Administration)
๒)M.Ed.(Educational Administration)
๓)B.ED.(Chem-EducationAdministration)
๑)มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
๓)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธีระศักดิ์ บึงมุม

27045095_1551804958240902_1639456103_n

Asst.Dr.Theerasak Bungmoom

กรรมการบริหารหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา -ปร.ด.(บริหารการศึกษา)

-กษ.ม.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)

-กศ.บ.(ภาษาไทย)

-มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

 ดร.สังวาลย์ เพียยุระ

26996912_1551805021574229_623499868_n

Dr.Sangwan Phiayura

อาจารย์พิเศษ -ปร.ด.(บริหารการศึกษา)

-ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

-คบ.(สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-มหาวิทยาลัยขอน แก่น,

-วิทยาลัยครูเลย

       
.