ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

0

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา นำโดย ดร.สุนทร สายคำ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google meet เพื่อพิจารณาโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพนิสิตในศตวรรษที่ ๒๑ นิสิตชั้นปีที่ ๑ และกำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ ๒

Share.

About Author

Leave A Reply