แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น

0

                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ดร.สุนทร สายคำ วุฒิการศึกษา อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู), ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๑๒๓๑๐๑๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รายละเอียดตามคำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่งที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Share.

About Author

Leave A Reply